Jaвни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2022. годину

Општина Гацко расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2022. годину.

Како стоји у тексту јавног позива, додјела подстицајних средстава има за циљ да осигура унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности, подршку развоја предузетништва са акцентом на женско предузетништво, повећање броја запослених, технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора те побољшање животног стандарда и одрживог привредног развоја на подручју општине Гацко.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈА

Износ средстава намјењен за подстицаје у привреди за 2022. годину износи 100.000,00 КМ.

У оквиру наведених средстава планиране су три мјере подстицаја.

  1. Финансирање самозапошљавања у укупном износу од 35.000,00 КМ и то:

Подстицај 1. за самозапошљавање лица у производним дјелатностима – 50% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;

Подстицај 2. за самозапошљавање у услужним занатским дјелатностима – 30% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;

Подстицај 3. за самозапошљавање лица у трговини, угоститељству и осталим услужним дјелатностима – 20% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;

Појединачни износ субвенција зависи од стручне спреме и износи:

– за лица са звањем НК подстицај у износу од 4.000,00 КМ,
– за лица са звањем КВ/ССС/ВКВ подстицај у износу од 5.000,00 КМ,
– за лица са звањем ВШС/ВСС подстицај у износу од 6.000,00 КМ.

2. Финансирање запошљавања нових радника код послодаваца у укупном износу од 35.000,00 КМ и то:

Подстицај 1. за запошљавање нових радника у производним дјелатностима –50% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;

Подстицај 2. за запошљавање нових радника у услужним занатским дјелатностима –30% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;

Подстицај 3. за запошљавање нових радника у трговини и угоститељству и осталим услужним дјелатностима – 20% средстава са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ.

У зависности од стручне спреме новозапослених радника појединачни износ субвенција износи:
– за лица са звањем НК подстицај у износу од 4.000,00 КМ,
– за лица са звањем КВ/ССС/ВКВ подстицај у износу од 5.000,00 КМ,
– за лица са звањем ВШС/ВСС подстицај у износу од 6.000,00 КМ.

За ново запошљавање, послодавци могу остварити право на подстицај за максимално 4 радника у максималном износу до 20.000,00 КМ у зависности од расположивих буџетских средстава.

3. Суфинансирање трошкова набавке основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и стварања нове вриједности у укупном износу од 30.000,00 КМ

– у појединачним износима у висини од 30 % набавне вриједности, а максимално до 10.000,00 КМ, на основу фактуре са фискалним рачуном или фактуре и извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.

Привредна друштва и предузетници могу аплицирати по два основа:

• самозапошљавање и запошљавање нових радника и
• запошљавање нових радника и набавку основних средстава.

– У случају подношења захтјева за самозапошљавање и запошљавање нових радника, висина подстицаја за самозапошљавање се признаје у складу са чланом 8. став 2. Правилника, а подстицајна средства за запошљавање нових радника у складу са дефинисаним критеријумима, а у укупном максималном износу до 20.000,00 КМ, без обзира на број новозапослених радника.

– У случају подношења захтјева за додјелу подстицајних средстава по основу запошљавања нових радника и набавке основних средстава висина подстицаја за основна средства ће се признавати у складу са чланом 12. став 3. Правилника, а подстицајна средства за запошљавање нових радника у складу са дефинисаним критеријумима, а у укупном максималном износу до 20.000,00 КМ без обзира на број новозапослених радника.

Уколико у оквиру дефинисаних финансијских средстава по једној мјери не буде пријављен довољан број подносилаца захтјева, средства ће се преусмјерити на другу мјеру уколико постоје пријаве корисника који испуњавају услове јавног позива.

При додјели подстицајних средстава предност ће имати производне, прерађивачке и дефицитарне дјелатности.

Циљне групе су:

• Незапослена лица са евиденције Завода са запошљавање РС – Биро Гацко која су своју дјелатност регистровала од 01.01.2022. године до рока за подношење пријава на јавни позив.

• Привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко који су у стални радни однос примили нове раднике са Завода са запошљавање РС – Биро Гацко у периоду од 01.01.2022.године до рока за подношење пријаве на јавни позив.

• Привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко најмање годину дана прије објаве јавног позива и који су од 01.01.2022. до пријаве на јавни позив инвестирали средства у набавку основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и стварања нове вриједности.

• Пољопривредна газдинства регистрована на подручју општине Гацко која се баве искључиво пољопривредном производњом, односно којима је пољопривреда основни извор прихода, а што се односи на опрему и средства за производњу производа са доданом вриједношћу који се производе на имањима (сир, кајмак, сушено месо, пчелињи производи, прерада љековитог биља и слично.)

Право на подстицајна средства не могу остварити:

1. Правна лица која у свом власништву имају учешће општине, јавна предузећа, удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, финансијске организације и осигуравајућа друштва, државни органи, организације, запослени у општинској управи Гацко, запослени у јавним установама и предузећима, одборници који учествују у раду СО Гацко изузев оних који су незапослени, општински функционери, посланици у Скупштини Републике Српске и други корисници буџетских средстава.

2. Дјелатности угоститељства типа барови и кафане и они који имају инсталиране апарате за игре на срећу, те дјелатности штетне по здравље људи и еколошки неприхватљиве дјелатности.

3. Субјекти који су већ обављали исту или сличну дјелатност и исту одјавили у последње двије године.

4. Субјекти који су у предходној години били корисници подстицајних средстава из буџета општине Гацко, Завода за запошљавање РС – Биро Гацко или по неком другом основу.

5. Корисници подстицајних средстава из ранијег периода који нису испоштовали обавезе из уговора на основу којих су им додијељена подстицајна средства (ненамјенско кориштење средстава, непотпуни наративни и финансијски извјештаји, непотпуна финансијска документација поготову она која се односи на измирење обавеза по основу пореза и доприноса).

Изузетно од тачке 4. послодавци који у текућој години запосле нове раднике са евиденције Завода за запошљавање – Биро Гацко имају право на подстицајна средства под условом да је дошло до повећања укупног броја запослених у односу на предходну годину.

Детаљне информације о испуњавању услова, потребној документацији, начину и критеријумима оцјењивања пријава, закључивању уговора, динамици дозначавања средстава, обавезама корисника и начинима контроле наведене су у Правилнику о условима и начинима додјеле, кориштења и контроле подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко (обавезно прочитати).

НАЧИН ПРИЈАВЕ

Захтјеви за додјелу подстицаја подносе се на за то прописаним обрасцима који су обавезни, а доступни су и у просторијама Општине Гацко. Уз прописани образац захтјева за поједине видове подстицаја прилаже се документација назначена у додатку обрасца, у оригиналу или копији.

Обрасце можете преузети испод:

Образац Пословног плана и Захтјева за додјелу подстицајних средстава у потпуности мора бити читко попуњен, у противном се неће узети у разматрање, као ни пријаве пристигле након окончања рока за пријаву који је дефинисан у Јавном позиву.

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама у пријемну канцеларију општине или на адресу Општине Гацко, Солунских добровољаца 2, са назнаком „Пријава на Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2022. годину – Подстицај за__________________ – За Комисију – не отварати”.

Јавни позив за додјелу средстава остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној страници Општине Гацко, односно до 07.10.2022. године до 15.00 часова.

Информације о Јавном позиву могу се добити на број: 059/471-329, контакт особа Ранка Јањић, лично-канцеларија бр. 17 или путем мејла: rankajanjicog@gmail.com.

У циљу пружања додатних информација о Јавном позиву, у скупштинској сали општине Гацко 28.09.2022. године са почетком у 11.00 часова одржаће се Инфо дан којем могу да присуствују сва заинтересована лица.

Правилник о условима и начинима додјеле, кориштења и контроле подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко можете преузети ОВДЈЕ.

Подијелите вијест