Расписан Јавни конкурс за пријем приправника

Начелник општине Гацко, расписује Јaвни конкурс за пријем приправника са ВСС (240 ECTS бодова и 180 ECTS бодова) у радни однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа у Општинској управи Гацко и Јавним установама чији је оснивач Општина Гацко.

У својству приправника са завршеном високом стручном спремом (240 ECTS бодова и 180 ECTS бодова) примају се:

 1. Дипломирани правник……………………………………………………………………. 1 извршилац;
 2. Дипломирани инжењер пољопривреде……………………………………………. 1 извршилац;
 3. Дипломирани економиста………………………………………………………………..1 извршилац;
 4. Дипломирани менаџер безбједности………………………………………………. 1 извршилац;
 5. Дипломирани политиколог…………………………………………………………….. 1 извршилац;
 6. Дипломирани еколог……………………………………………………………………… 1 извршилац;
 7. Бечелор цивилне заштите и приватне сигурности……………………………1 извршилац
 8. Струковни инжењер електротехнике и рачунараства………………………. 1 извршилац;
 9. Струковни менаџер……………………………………………………………………….. 1 извршилац;
 10. Професор енглеског језика и књижевности……………………………………..1 извршилац;
 11. Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику……1 извршилац.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме или лице које је провело на раду вријеме краће од времена потребног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Приправнички стаж за лица са ВСС (240 ECTS бодова) траје 12 мјесеци, за лица са ВСС (180 ECTS бодова) 9 мјесеци.

ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидати који се пријављују на Конкурс треба да испуњавају следеће опште услове:

 1. да су држављани Републике Српске и БиХ,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Општинској управи,
 5. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
 6. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда.
 7. Да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43 до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу који је доступан ОВДЈЕ или у канцеларији број 7 Општинске управе Гацко.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидати уз пријаву прилажу, фото копију увјерења о држављанству  а изјаве из подтачака 4,5 ,6 и 7 Општих услова дате су пријавном обрасцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ  

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове сходно стручној спреми.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати уз пријаву прилажу:

 • фотокопија дипломе ( увјерења) о завршеној стручној спреми,
 • увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Гацко,

Интервју

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидати дужни су доставити оригиналну документацију или овјерене фотокопије о испуњавању општих и посебних услова захтјеваних Конкурсом, у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије.

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2,  89240 Гацко, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа“.

Објављивање

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу „Глас Српске“ и  на WEB страници општине Гацко.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Александар Мандић, контакт телефон:  065/319-320.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Подијелите вијест