Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2023. годину

Начелник општине Гацко, др Огњен Милинковић, доноси програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2023. годину.

Програмом развоја спорта и годишњим планом расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2023. годину (у даљем тексту: Програм), одобравају се приједлози програма којима се остварује општи интерес у области спорта, а висина средстава за додјелу утврђује се на основу критеријума из Правилника о условима, критеријима и начину финансирања програма спортских организација и расподјеле средстава за спорт у општини Гацко.

Средства гранта за спорт се планирају и обезбјеђују у Буџету општине Гацко (у  даљем тексту Буџет општине), односно у оквиру буџетских средстава планираних на буџетској позицији 41521 – текући грантови спортским организацијама и омладинским организацијама и удружењима (спортски клубови и удружења).

Буџетом општине Гацко за 2023. годину за програме и развој спорта и годишњу расподјелу средстава на наведеној позицији одобравају се средства у износу 250.000,00 КМ.

  • Право на додјелу средстава имају спортске организације и клубови, спортске секције,спортови промотивног карактера,основне и средње школе,спортови инвалидних лица,спортисти појединци и остали који дјелују на подручју општине,заступају или промовишу интересе општине и јачају њен углед у области спорта и физичке културе.
  • Носиоци програма из претходног става обавезно морају да буду регистровани у складу са Законом, да искључиво или претежно послују на непрофитној основи, да имају директно одговорно лице и отворен жиро-рачун.

Расподјела средстава за финансирање редовних програмских активности спортских клубова и других удружења из области спорта можете погледати ОВДЈЕ.

  • Корисници средстава обавезни су да Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности подносе извјештај о реализацији програма.
  • Корисници средстава по захтјеву даваоца средстава достављају периодичне извјештаје и коначни наративни и финансијски извјештај о намјеском утрошку средстава и спроведеним активностима, са тачно оствареним учинцима.
  • Рок за достављање коначног извјештаја је 30 дана након завршетка програмске активности, (крај календарске године).
  • Средства која су одобрена за реализацију програмских активности јесу намјенска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.
  • Корисник средстава дужан је да даваоцу средстава у сваком моменту омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Надзор над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених средстава из Буџета општине, као и контролу врше надлежна одјељења Општинске управе Гацко.

За реализацију овог Програма задужује се Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Овај Програм ступа на снагу даном доношења а објавиће ће се у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Подијелите вијест