Општина Гацко: Регулациони план „Лазарићи 1“ (прилог)

Скупштина општине Гацко на последњем засједању усвојила је Регулациони план “Лазарићи 1” као дио РП Лазарићи. Овим Планом, који је према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, врло битан за развој општине, дефинисани су сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу и планско уређење простора који он обухвата.

Основна концепција уређења простора у оквиру просторне цјелине наметнула се као посљедица намјене дефинисане планском документацијом рађеном у претходном периоду, природних и створених услова овог простора, те програмских елемената достављених од стране Носиоца припреме Плана.

Простор обухваћен израдом Плана дефинисао је површине следећих намјена:

  • Површине за изградњу пословних и производних објеката;
  • Површине за изградњу стамбених индивидуалних објеката;
  • Површине постојећег објекта пумпе;
  • Површине предвиђене за саобраћај (пјешачки и колски);
  • Површине за регулисање постојећих нерегулисаних водотока;
  • Зелене површине грађевинских парцела објеката;
  • Јавне зелене површине – у функцији заштитног зеленила уз регулисане водотоке.

У оквиру обухвата Плана није предвиђено уклањање постојећих објеката.

План просторне организације дефинише основну концепцију лоцирања планираних садржаја и остваривања квалитетних корелација са постојећим садржајима, како унутар обухвата, тако и у непосредном окружењу.

Основна концепција уређења и коришћења простора, који је предмет обухвата овог Плана, базирана је на намјени површина дефинисаној Приједлогом Просторног плана општине Гацко 2014-2034 године, Урбанистичким планом Гацко 2000-2015, постојећој намјени површина у непосредном окружењу као и на конкретним програмским задацима достављеним од стране Носиоца припреме Плана.

Плански концепт на предметном простору се задржава у односу на Просторни план општине Гацко, односно доминантна функција у предметном обухвату јесте пословна зона у којој је планирана изградња пословних и производних објеката.

У оквиру планираних пословних и производних објеката у саставу нове пословне зоне, могуће је смјестити све врсте дјелатности које својим активностима значајно не угрожавају животну средину као што су производне дјелатности свих врста у склопу мањих и средњих предузећа, производно занатство, складиштење и велепродаја различитих роба и слично.

За зону пословања важе посебно флексибилни услови у погледу парцелације, а све у зависности од будуће технологије објеката, при чему посебну пажњу треба посветити правилном функционисању саобраћаја, јер се ради о зони у којој је интезивно присутан саобраћај тешким теретним возилима, те о правилном димензионирању противпожарних приступа. Дозвољено је спајање грађевинских парцела и објеката у веће технолошке цјелине, а у складу са дефинисаним грађевинским линијама у склопу плана. Дозвољена је и подјела већих грађевинских парцела на мање функционалне цјелине, ако је то условљено технологијом објеката.

Нове парцеле настале подјелом већих грађевинских парцела морају задовољавати све услове да буду самосталне грађевинске парцеле за дефинисане намјене, што значи да морају обезбијединти адекватан животни простор потребан за функционисање објекта у склопу пословне зоне.

Уз магистрални пут задржани су постојећи објекти бензинске станице, те је овим Планом предвиђена изградња још једног објекта у функцији магистралног пута – мотела.

У сјеверном дијелу обухвата, задржана је стамбена функција и предвиђена изградња објеката индивидуалног становања. Овим планом предвиђена је изградња стамбених индивидуалних објеката, како би се употпунио и продужио постојећи низ. Планирана спратност објеката износи од П+Пк. Остављена је могућност санације, реконструкције и доградње постојећих стамбених објеката у границама дефинисаним грађевинским линијама.

Као граница између ове три зоне предвиђено је уређење зелених површина и регулације нерегулисаних водотока, како би се јасно дефинисале зоне становања, пословања и производње.

Носилац припреме Плана је Општинска управа општине Гацко – Одјељење за просторно планирање и цивилну заштиту, а израду Плана је извршио „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука.

РП Лазарићи 1

Подијелите вијест