Општина Гацко: Јавни конкурс за пријем приправника

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за пријем приправника са ВСС (240 ECTS  бодова) у радни однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа у Општинској управи општине Гацко и Јавним установама чији је оснивач Општина Гацко.

У својству приправника са завршеном високом стручном спремом (240 ECTS бодова) примају се:

 1. Дипломирани инжењер пољопривреде – 1 извршилац;
 2. Дипломирани политиколог – 1 извршилац;
 3. Дипломирани професор физике – 1 извршилац;
 4. Дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 1 извршилац;
 5. Дипломирани професор разредне наставе – 1 извршилац.

За вријеме трајања приправничког стажа примљеним кандидатима биће обезбијеђена нето плата у износу од 650,00 КМ, увећана за доприносе.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос у том степену школске спреме или лице које је провело на раду вријеме краће од времена потребног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Приправнички стаж траје 12 мјесеци.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Кандидати који се пријављују на Конкурс треба да испуњавају следеће опште услове:

 1. Да су држављани Републике Српске и БиХ;
 2. Да су старији од 18 година;
 3. Да имају општу здравствену способност;
 4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Општинској управи;
 5. Да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса;
 6. Да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда;
 7. Да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Општинској управи у складу са чланом 43 до 47.  Закона о службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу који је можете преузети ОВДЈЕ, или у канцеларији број 6 Општинске управе Гацко.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидати уз пријаву прилажу, фото копију увјерења о држављанству, а изјаве из подтачака 4,5,6 и 7 Општих услова дате су пријавном обрасцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ:   

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове сходно стручној спреми.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати уз пријаву прилажу:

 • Фотокопија дипломе (увјерења) о завршеној стручној спреми;
 • Увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС – Биро Гацко.

 Интервју:

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Прворангирани кандидати дужни су доставити оригиналну документацију или овјерене фотокопије о испуњавању општих и посебних услова захтијеваних Конкурсом, у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије.

Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол) или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2,  89240 Гацко, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа“.

Објављивање:

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на Званичној страници општине Гацко.

Особа задужена за додатне информације о Јавном конкурсу је Александар Мандић, контакт телефон:  065/319-320.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.