Конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2013/14. годину

Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко, расписује конкурс за упис ученика у први разред средње школе, за школску 2013/14. годину (јунски уписни рок).

I           ГИМНАЗИЈА (општи смјер)

– два одјељења……………………………………………………………………………………………..52  ученика

II         СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

Струка: Машинство и обрада метала

Занимање: Машински техничар  IV степен

–   једно одјељење ………………………………………………………………………………………26  ученика

Струка: Економија, право и трговина

Занимање: Економски техничар  IV степен

–  једно одјељење ………………………………………………………………………………………26  ученика

Занимање: Трговац  III степен

– једно одјељење…………………………………………………………………………………………26  ученика.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици за завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Ученици из Републике Српске и Федерације БиХ конкуришу под истим условима без обзира гдје су завршили основну школу.
 3. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације БиХ уз доказ да су извршили нострификацију свједочанстава или уз доказ да су поднијели захтјев за нострификацију свједочанства Министарству просвјете и културе  Републике Српске.
 4. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанством о завршеном основном образовању и изводом из матичне књиге рођених.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи сљедеће документе:

 1. Пријава за упис (попуњава се приликом пријављивања у школи);
 2. Оригинал свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију;
 3. Извод из матичне књиге рођених;
 4. Диплому “Вук Стефановић Караџић” ;
 5. Диплома за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи, односно смјеру гимназије;
 6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
 7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

МЈЕРИЛА  И  НАЧИН  ИЗБОРА  КАНДИДАТА

 Редослијед кандидата уврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

a) општег успјеха у основној школи;

b) посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци, односно смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

Кандидат са посебним потребама (утврђеним рјешењем надлежне установе) не подлијеже критеријумима бодовања за упис.

ВРЕДНОВАЊЕ ОПШТЕГ УСПЈЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

– у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,

– у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два;

– у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три;

– у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха, кандидат може да оствари највише 50 бодова.

ВРЕДНОВАЊЕ  ПОСЕБНОГ УСПЈЕХА У ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ ИЗ  ПЕТ ПРЕДМЕТА ОД  ЗНАЧАЈА ЗА ЗАНИМАЊЕ У СТРУЧНИМ   ШКОЛАМА, ОДНОСНО  СМЈЕРУ  ГИМНАЗИЈЕ

За свако занимање у стручним школама и смјеру гимназије, вреднује се успјех из пет предмета у осмом и деветом разреду основне школе, на следећи начин:

– у осмом  разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два;

– у деветом  разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу, кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума, ученик може да освоји максимално 70 бодова.

Кандидат који у првом уписном ( јунском ) року има мање од 60 бодова, не може се уписати у гимназију и стручну техничку школу.

У другом уписном (јулском) року, школа ће поновити поступак бодовања, и кандидат се може уписати у гимназију и стручну техничку школу ако има и мање од 60 бодова, уколико је остало упражњених мјеста послије јунског уписног рока.

Предмети из осмог и деветог разреда  који се посебно бодују за упис у гимназију – општи смјер су:  српски језик, страни језик, математика, физика и хемија.

Предмети из осмог и деветог разреда који се посебно бодују за струку  машинство и обрада метала су: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

Предмети из осмог и деветог разреда који се посебно бодују за струку економија, право и трговина  су: српски језик, страни језик, математика, историја и географија. 

РЕДОСЛЕД  КАНДИДАТА

Приликом уписа, кандидати се могу пријавити за гимназију или у највише два занимања стручних школа. Кандидатима се бодују резултати у успјеху за гимназију или за оба занимања у стручним школама. Рангирање се врши према успјеху за гимназију или за оба занимања у стручним школама. Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

а) општег успјеха у основној школи;

б) успјеха из пет предмета значајних за смјер гимназије или за занимања у стручним школама за које кандидат конкурише.

Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг листи до броја предвиђеног планом уписа предност имају следећи кандидати (по редослиједу вриједности):

а) кандидати са већом просјечном оцјеном из пет (5) предмета који се бодују за  упис у гимназију, односно одређено занимање у стручним школама;

б) кандидати који имају већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом разреду основне школе;

в) кандидати који су у осмом и деветом разреду основне школе освојили прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис;

г) носиоци посебне дипломе из предмета од значаја за гимназију, односно за  занимање у стручним школама;

д) носиоци дипломе „Вук Стефановић Караџић“.

УПИСНИ РОКОВИ

  Упис ученика обавља се у два уписна рока:

 1. У јунском року од 10.06. до 20.06.2013. године,
 2. У јулском року од  01.07. до 11.07.2013. године.

ЈУНСКИ  УПИСНИ  РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак  10.06.2013. године а завршава се у сриједу 12.06.2013. године за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати уписа објављују се у петак 14.06.2013. године до 10:00 сати на огласној табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње трогодишње школе почиње у понедјељак 17.06.2013. године, а завршава се у у уторак 18.06.2013. године.

Резултати уписа биће објављени у четвртак 20.06.2013. године до 10:00 сати  на  огласној табли школе.

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту струку и занимање, односно гимназију у коју су били уписани претходне школске године. Ако школа не уписује исту струку, занимање односно гимназију коју је ученик претходне школске године похађао, а који је упућен да понавља разред може да се упише и у другу струку, односно занимање које одреди комисија за упис.

Ученик који сматра да постоје грешке у бодовању општег успјеха из основне школе или предмета значајних за упис може истог дана по објављивању резултата о упису уложити приговор школској комисији за упис.

Школска комисија за упис ће разматрати приговор, а директор школе ће донијети одлуку о његовој оправданости у року од 24 сата. У случају да је приговор оправдан директор ће захтијевати поновно бодовање кандидата од школске комисије за упис. Ако ученик није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор Школском одбору у року од три дана од дана пријема одлуке.

Одлука Школског одбора је коначна.

Подијелите вијест