ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко: Јавни позив за пријем дјеце у радној 2023/2024. години

ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко расписује јавни позив за редовни пријем дјеце у радној 2023/2024. години.

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се редовни пријем пријава дјеце у ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко за радну годину 2023/2024. годину вршити у периоду од 15.05.2023. до 31.5.2023. године.

 I

Полазници установе могу бити дјеца од три године до поласка у школу.

 II

Пријава за пријем дјеце може се преузети у ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко сваким радним даном од 8h до 12h.

    III

У складу са чланом 13. Правилника о пријему и боравку дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић „ Гацко број 103/23  приоритет код пријема имају:

 • Дјеца самохраних родитеља,
 • Дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом или имају статус цивилне жртве рата,
 • Дјеца која имају статус трећег дјетета или сваког наредног дјетета у породици,
 • Дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак или матерински додатак,
 • Дјеца припадника мањинских етничких заједница,
 • Дјеца чија су обадва родитеља запослена,
 • Дјеца чији родитељи нису у могућности да брину о њима (услед болести, привременог одсуства од куће и сл.)
 • Дјеца која су корисници услуга вртића.

IV

Ради остваривања права на првенство код уписа према критеријуму из тачке III Јавног позива, подносилац пријаве обавезан је доставити релевантне доказе, како слиједе:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Кућна листа,
 • Увјерење о самохраности родитеља које издаје Центар за социјални рад,
 • Решење о инвалидности за ратне војне инвалиде или статус цивилне жртве рата које издаје надлежна општинска служба,
 • Увјерење да породица дјетета за које се врши пријава има утврђен статус корисника права на новчану помоћ коју издаје Јавни фонд дјечије заштите,
 • Изјава родитеља/старатеља дјетета о припадности мањинској етничкој заједници овјерена код надлежног органа,
 • Потврда о запослености родитеља издата и овјерена од стране послодавца,
 • Потврду о немогућности чувања дјетета издату од надлежне институције.

У случају недостављања тражених доказа подносилац пријаве не остварује право првенства по датом критеријуму.

V

О потписивању уговора родитељ/старатељ дјетета биће обавијештен путем огласне табле у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко, те је дужан приступити закључењу Уговора о кориштењу услуга установе у периоду од 21.08.2023. до 25.08.2023. Приликом закључивања уговора о кориштењу услуга Установе родитељ/старатељ је дужан доставити љекарско увјерење са уредно урађеним брисевима носа, грла и столице не старије од мјесец дана којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић.

Истеком утврђеног рока за потписивање уговора насталог кривицом родитеља/стратеља исти губи право на закључивање уговора.

VI

Пријава за упис може се поднијети сваким радним даном у периоду од 8h  до 12h.

VII

Листа приједлога коју сачињава Комисија за пријем биће истакнута на огласној табли  ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Родитељ/старатељ који је незадовољан утврђеним приједлогом има право да у року од 8 дана од дана објављивања листе уложи жалбу директору Установе.

Напомена: Уколико на јавни позив за редовни пријем дјеце у предшколској установи није пријављен довољан број дјеце, три године и старије, Установа ће расписати нови Јавни позив, за попуну упражњених слободних мјеста у складу са законски прописаним бројем дјеце по групама.

Подијелите вијест