ЈП “Комус” Гацко: Упутство за прикупљање и одвоз отпада

ЈП “Комус” Гацко донијело је Упутство за прикупљње и одвоз отпада. У њему су детаљно наведене следеће појединости, које можете прочитати и у оригиналу текста, који се налази у прилогу:

Дани одвожења, сакупљање кућног отпада и папира

Отпад из домаћинства подразумијева чврсти отпад који настаје у становима, заједничким просторијама, индивидуалним стамбеним зградама, а који се по својој величини може одлагати у посуде за отпад.

Поступање за кућним отпадом

Кућни отпад се пет дана седмично одвози из града на градску депонију и то: понедељком, уторком, сриједом, четвртком и суботом. Контејнери запремине 1,1 и 5 м3 празне се у зависности од количине отпада и годишњег доба (контејнери 1,1 м3 се празне 2 – 3 пута седмично, а контејнери 5 м3 се празне једном седмично, у љетном периоду два пута). За кориснике услуга који посједују канте, одвоз отпада је једном седмично.

Одлагање кућног отпада

У контејнере запремине 1,1 и 5 м3 кућни отпад одлагати у пластичним кесама, како би се спријечило расипање. За кориснике услуга који имају канте, кућни отпад одлагати у кесе за отпад запремине 40, 60 или 120 литара.

Поступање са пепелом из станова или индивидуалних стамбених објеката

Уз контејнере запремине 1,1 и 1,5 м3 са почетком грејне сезоне поставиће се намјенске посуде за одлагање пепела – бачве. Сви корисници услуга који користе контејнере запремине 1,1 и 1,5 м3 обавезни су пепео одложити у намјенске посуде за пепео. Индивидуални стамбени објекти који посједују канте за пепео, дужни су приликом одвоза отпада исте одложити уз канте за кућни отпад (ако се у дан одвоза отпада утврди да је у посуди ужарени пепео, исти се неће одвозити).

НАПОМЕНА: У случају да су посуде за пепео попуњене, пепео одложити поред посуде.

Дани одвожења, сакупљање крупног (кабастог) отпада

Крупни отпад је чврсти отпад, који се по својој величи и количини не може одложити у контејнере. Под крупним (кабастим) отпадом подразумијева се: фрижидери, креветне конструкције, стакло, електроника, ауто дијелови, грађевински отпад и шут, бојлери, намјештај, кућни апарати, стара одјећа и обућа, душеци и друго.

Одвоз крупног (кабастог) отпада је првог понедељка у мјесецу, осим за грађевински отпад и шут. Крупни отпад одложити поред контејнера за чврсти отпад (најраније 24 часа прије одвожења).

За одвожење грађевинског отпада контактирати сједиште предузећа ради обезбјеђења контејнера од 5 м3 за одвоз истог. Услуга одвоза 20, 00 КМ по тури. Контакт телефон: 059/472-530.

Ако се отпад одвози у сопственој режији, одложити га на градску депонију (локалитет код локалног пута ка Башићима).

Одвожење зеленила

Под зеленилом се подразумијевају отпатци из врта и баште (трава, лишће, осушене биљке, одрезане грање крожњи, без камења и другог материјала). Услуга одвоза зеленила организује се од марта до новембра. Траву, лишће и осушене биљке обавезно за одвоз припремити у врећама запремине 120 и 240 литара и одложити уз контејнер или канту. Одрезане гране крошњи потребно је скратити на дужину од 1 метра, и свезати у снопове не дебље од 30 цм и запремине не веће од 0,5 м3.

Посебне ставке:

Ове одредбе важе за дијелове града у којима је дозвољено држање стоке и то:

  • забрањено је одлагање отпада који потиче од животиња, у контејнере и канте за чврсти отпад (ђубре, сијено..);
  • сав отпад који потиче од животиња, а нема употребну вриједност, одлагати на градску депонију;
  • остатке од животиња, као и изнутрице, припремити у пластичне вреће и одложити на градску депонију;
  • угинуле животиње обавезно се морају закопати на градској депонији на дубину од 1 до 1,5 м3.

Строго забрањено одлагање свих врста отпада мимо градске депоније

Чланом 71. став 3. Одлуке о комуналном реду (Сл. гласник општине Гацко бр. 5/05, 5/06, 2/09 и 7/09) прописано је да је корисник услуге дужан проводити упутства комуналног предузећа које поступа са отпадом, а у вези прикупљања и одвоза отпада. У случају не придржавања упутства Комуналног предузећа, прописане су казне у износу од 50,00 КМ.

Подијелите вијест