Јавни позив за упис дјеце у вртић за радну 2022/2023. годину

Јавна предшколска установа “Дјечији вртић” Гацко расписује Jавни позив за редовни пријем дјеце у радној 2022/2023. години.

I

Обавјештавају се родитељи/старатељи да ће се редовни пријем дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко за радну годину 2022/2023. годину вршити у периоду од 11. маја до 10. јуна 2022. године.

Полазници установе могу бити дјеца од 3 године до поласка у школу.

II

Пријава за пријем дјеце може се преузети у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко сваким радним даном од 7 до 15 часова.

III

У складу са чланом 13. Правилника о пријему и боравку дјеце у ЈПУ „Дјечији вртић„ Гацко број 128/2020, приоритет код пријема имају:

 • Дјеца самохраних родитеља,
 • Дјеца чији су родитељи лица са инвалидитетом или имају статус цивилне жртве рата,
 • Дјеца која имају статус трећег дјетета или сваког наредног дјетета у породици,
 • Дјеца из породица којима је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак или матерински додатак,
 • Дјеца припадника мањинских етничких заједница,
 • Дјеца чија су оба родитеља запослена,
 • Дјеца која су се налазила на листи чекања за радну 2021/2022. године (годиште 2018. )
 • Дјеца чији родитељи нису у могућности да брину о њима (услед болести, привременог одсуства од куће и слично)

IV

Ради остваривања права на првенство код уписа према критеријуму из тачке III Јавног позива, подносилац пријаве обавезан је доставити релевантне доказе, како слиједе:

 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Кућна листа,
 • Увјерење о самохраности родитеља које издаје Центар за социјални рад,
 • Решење о инвалидности за ратне војне инвалиде или статус цивилне жртве рата које издаје надлежна општинска служба,
 • Увјерење да породица дјетета за које се врши пријава има утврђен статус корисника права на новчану помоћ коју издаје Центар за социјални рад,
 • Изјава родитеља/старатеља дјетета о припадности мањинској етничкој заједници овјерена код надлежног органа,
 • Потврда о запослености родитеља издата и овјерена од стране послодавца,
 • Потврду о немогућности чувања дјетета издату од надлежне институције.

У случају недостављања тражених доказа подносилац пријаве не остварује право првенства по датом критеријуму.

V

Потписивање уговора родитеља/старатеља дјетета које буде примљено биће обавијештен путем огласне табле у ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко, те је дужан приступити закључењу Уговора о кориштењу услуга установе у периоду од 22.08.2022. до 26.08.2022. Приликом закључивања уговора о кориштењу услуга Установе родитељ/старатељ је дужан доставити љекарско увјерење са уредно урађеним брисевима носа, грла и столице не старије од мјесец  дана којим се потврђује да је дијете здраво и да може похађати вртић.

Истеком утврђеног рока за потписивање уговора насталог кривицом родитеља/стратеља исти губи право на закључивање уговора.

VI

Пријава за упис може се поднијети сваким радним даном у периоду од 8 до 12 часова.

VII

Листа приједлога коју сачињава Комисија за пријем биће истакнута на огласној табли  ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко.

Родитељ/старатељ који је незадовољан утврђеним приједлогом има право да у року од 8 дана од дана објављивања листе уложи жалбу директору Установе.

 

Подијелите вијест