Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2023. годину

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2023. годину.

Како стоји у тексту јавног позива,  додјела подстицајних средстава има за циљ да осигура унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности, подршку развоја предузетништва са акцентом на женско предузетништво, повећање броја запослених, технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора те побољшање животног стандарда и одрживог  привредног развоја  на подручју општине Гацко.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈА

Укупан износ буџетских средстава планиран за подстицаје у привреди за 2023. годину износи 100.000,00 КМ.

У оквиру наведених средстава планиране су три мјере подстицаја.

1.Финансирање самозапошљавања у укупном износу од 35.000,00 КМ.

Износ појединачног подстицаја износи 7.000,00 КМ.

2.Финансирање запошљавања нових радника код послодаваца у укупном износу од 35.000,00 КМ.

Висина појединачног подстицаја по новозапосленом раднику износи 5.000,00 КМ.

За ново запошљавање, послодавци могу остварити право на подстицај за максимално 4 радника у укупном износу до 20.000,00 КМ у зависности од расположивих буџетских средстава.

3.Суфинансирање трошкова набавке основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и стварања нове вриједности у укупном износу од 30.000,00 КМ.

Појединачни износ субвенције износи 30% од набавне вриједности, а максимално до 10.000,00 КМ на основу фактуре на пословно име подносиоца захтјева са фискалним рачуном и изводом рачуна из пословне банке о плаћању истог.

Привредна друштва и предузетници могу аплицирати по два основа:

  • самозапошљавање и запошљавање нових радника и
  • запошљавање нових радника и набавку основних средстава.

– У случају подношења захтјева за самозапошљавање и запошљавање нових радника, висина подстицаја за самозапошљавање се признаје у складу са чланом 8. став 2. Правилника, а подстицајна средства  за запошљавање нових радника у складу са дефинисаним критеријумима, а у укупном максималном  износу до 20.000,00 КМ, без обзира на број новозапослених радника.

– У случају подношења захтјева за додјелу подстицајних средстава по основу запошљавања нових радника и  набавке основних средстава висина подстицаја за основна средства ће се признавати у складу са чланом 12. став 3. Правилника, а подстицајна средства  за запошљавање нових радника у складу са дефинисаним критеријумима, а у укупном максималном  износу до 20.000,00 КМ  без обзира на број новозапослених радника.

При додјели подстицајних средстава предност ће имати производне, прерађивачке и дефицитарне дјелатности.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

  • незапослена лица са евиденције Завода са запошљавање РС – Биро Гацко која су своју дјелатност регистровала од 01.01.2023. године, до рока за подношење пријава на јавни позив,
  • привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко који су у стални радни однос примили нове раднике са Завода са запошљавање РС – Биро Гацко у периоду од 01.01.2023. године  до рока за подношење пријаве на јавни позив.
  • привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко од 01.01.2023. године до пријаве на јавни позив инвестирали средства у набавку основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и стварања нове вриједности.

Право на подстицајна средства не могу остварити:

– правна лица која у свом власништву имају учешће општине, јавна предузећа, удружења грађана,  дјелатности из области игара на срећу, финансијске организације и осигуравајућа друштва, државни органи, организације, запослени у општинској управи Гацко, запослени у јавним установама и предузећима, одборници  који учествују у раду СО Гацко изузев оних који су незапослени,  општински функционери, посланици у Скупштини Републике Српске и други корисници буџетских средстава.

– субјекти који су већ обављали исту или сличну дјелатност и исту одјавили у последње двије године.

– корисници подстицајних средстава из ранијег периода који нису испоштовали  обавезе из уговора на основу којих су им додијељена подстицајна средства (ненамјенско кориштење средстава, непотпуни наративни и финансијски извјештаји, непотпуна финансијска документација поготову она која се односи на измирење обавеза по основу пореза и доприноса).

Право на подстицајна средства за самозапошљавање не могу остварити:

–  дјелатности трговине,

– дјелатности угоститељства типа барови и кафане и они који имају  инсталиране апарате за игре на срећу и

–  еколошки неприхватљиве дјелатности.

Субјекти који су у предходној години били корисници подстицајних средстава из буџета општине Гацко, Завода за запошљавање РС – Биро Гацко или по неком другом основу, право на подстицајна средства могу остварити уколико преостане планираних, а нераспоређених средстава након додјеле корисницима који по први пут остварују  право на подстицаје.

Детаљне информације о испуњавању услова, потребној документацији, начину и критеријумима оцјењивања пријава, закључивању уговора, динамици дозначавања средстава, обавезама корисника и начинима контроле наведене су у Правилнику о условима и начинима додјеле, кориштења и контроле подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко ( обавезно прочитати).

НАЧИН ПРИЈАВЕ

Захтјеви за додјелу подстицаја подносе се на за то прописаним обрасцима који су обавезни, а доступни су  у просторијама  Општине Гацко. Уз прописани образац захтјева за поједине видове подстицаја прилаже се документација назначена у додатку обрасца, у оригиналу или копији.

Обрасце можете преузети испод:

1.1.Пријава – самозапошљавање

1.2.Изјава – самозапошљавање

1.3.Пословни план

2.1.Пријава – запошљавање нових радника

2.2.Изјава – смањење радника

3.1.Пријава – набавка основних средстава

Изјава о упознатости са условима

Образац Пословног плана и Захтјева за додјелу подстицајних средстава у потпуности мора бити читко попуњен,  у противном се неће узети у разматрање, као ни пријаве пристигле након окончања рока за пријаву који је дефинисан у Јавном позиву.

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично у затвореним ковертама у пријемну канцеларију општине или  на адресу Општине Гацко, Солунских добровољаца 2 , са назнаком Пријава на Јавни позив  за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања  и развоја привреде општине Гацко за 2023. годину – Подстицај за__________________ – За Комисију – не отварати”.

Јавни позив за додјелу средстава остаје отворен 21 дан од дана објављивања на огласној табли и на службеној wеb-страници Општине Гацко,  односно до 17.10.2023. године до 15.00 часова.

Информације о Јавном позиву могу се добити на телефон број 059/471-329, контакт особа Ранка Јањић, лично-канцеларија бр. 17  или путем e-mail rankajanjicog@gmail.com.

У циљу пружања додатних  информација о Јавном позиву , у сали Скупштине  општине Гацко одржаће се Инфо дан 29.09.2023. године са почетком у 11.00 часова којем могу да присуствују сва заинтересована лица.

Правилник о условима и начинима додјеле, кориштења и контроле подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко можете преузети ОВДЈЕ.