Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2021. годину

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2021. годину, који можете преузети ОВДЈЕ.

Циљ јавног позива је додјела подстицајних средстава има за циљ да осигура унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности, подршку развоја предузетништва са акцентом на женско предузетништво, повећање броја запослених, технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора те побољшање животног стандарда и одрживог привредног развоја на подручју општине Гацко.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈА:

Износ средстава намјењен за подстицаје у привреди предвиђен Буџетом за 2021. годину износи 150.000,00 КМ, а у оквиру наведених средстава планиране су три мјере подстицаја:

1. Финансирање самозапошљавања у укупном износу од 50.000,00 КМ и то:

 • Подстицај 1. за самозапошљавање лица у производним дјелатностима – 25.000,00 КМ са појединачним износима од  4000,00 КМ  до 6000,00 КМ;
 • Подстицај 2. за самозапошљавање у услужним занатским дјелатностима – 15.000,00 КМ са појединачним износима од  4000,00 КМ  до 6000,00 КМ;
 • Подстицај 3. за самозапошљавање лица у трговини, угоститељству и осталим услужним дјелатностима – 10.000,00 КМ са појединачним износима од од 4000,00 КМ  до 6000,00 КМ.

2. Финансирање запошљавања нових радника код послодаваца у укупном износу од 50.000,00 КМ и то:

 • Подстицај 1. за запошљавање нових радника у производним дјелатностима – 25.000.00 КМ са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;
 • Подстицај 2. за запошљавање нових радника у услужним занатским дјелатностима – 15.000,00 КМ са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ;
 • Подстицај 3. за запошљавање нових радника у трговини и угоститељству и осталим услужним дјелатностима – 10.000,00 КМ са појединачним износима од 4000,00 КМ до 6000,00 КМ.

У зависности од стручне спреме појединачни износ субвенција износи :

 • за лица са звањем НК/ КВ подстицај у износу од 4.000,00 КМ,
 • за лица са звањем ССС/ВКВ подстицај у износу од 5.000,00 КМ,
 • за лица са звањем ВШС/ВСС подстицај у износу од 6.000,00 КМ,

3. Суфинансирање трошкова набавке основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и  стварања нове вриједности у укупном износу од 50.000,00 КМ у појединачним износима у висини од 30% набавне вриједности, а максимално до 10.000,00 КМ, на основу фактуре са фискалним рачуном или извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.

Привредна друштва и предузетници могу аплицирати по два основа: за додјелу подстицајних средстава по основу запошљавања нових радника и набавке основних средстава. У том случају висина подстицаја за основна средства ће се признавати у складу са чланом 8. став 2. Правилника, а подстицајна средства  за запошљавање нових радника у складу са дефинисаним критеријумима, а у укупном максималном износу до висине остварених подстицајних средстава за основна средства без обзира на број новозапослених радника.

Уколико у оквиру дефинисаних финансијских средстава по једној мјери не буде пријављен довољан број подносилаца захтјева, средства ће се преусмјерити на другу мјеру уколико постоје пријаве корисника који испуњавају услове јавног позива.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

 • Незапослена лица са евиденције Завода са запошљавање РС – Биро Гацко која су своју дјелатност регистровала од 01.01.2021. године  до рока за подношење пријава на јавни позив;
 • Привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко који су у стални радни однос примили нове раднике са Завода са запошљавање РС – Биро Гацко у периоду од 01.01.2021.године до рока за подношење пријаве на јавни позив;
 • Привредна друштва и предузетници регистровани на подручју општине Гацко који су од 01.01.2021. до пријаве на јавни позив  инвестирали средства у  набавку основних средстава у функцији запошљавања, повећања продуктивности и стварања нове вриједности.

Право на подстицајна средства не могу остварити:

 • Правна лица која у свом власништву имају учешће општине, јавна предузећа, удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, финансијске организације и осигуравајућа друштва, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава;
 • Дјелатности штетне по здравље људи и еколошки неприхватљиве дјелатности;
 • Субјекти који су већ обављали исту или сличну дјелатност и исту одјавили у последње двије године.

Детаљне информације о испуњавању услова, потребној документацији, начину и критеријумима оцјењивања пријава, закључивању уговора, динамици дозначавања средстава, обавезама корисника и начинима контроле наведене су у Правилнику о условима и начинима кориштења подстицајних средстава  за  запошљавање и развој  привреде општине Гацко (обавезно прочитати).

НАЧИН ПРИЈАВЕ:

Захтјеви за додјелу подстицаја подносе се на за то прописаним обрасцима који су обавезни, а доступни су на званичној страници Општине као и у просторијама  Општине Гацко. Уз прописани образац захтјева за поједине видове подстицаја прилаже се документација назначена у додатку обрасца, у оригиналу или овјереној  копији.

Образац Пословног плана и Захтјева за додјелу подстицајних средстава у потпуности мора бити читко попуњен, у противном се неће узети у разматрање, као ни пријаве пристигле након окончања рока за пријаву који је дефинисан у Јавном позиву.

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама у пријемну канцеларију општине или  на адресу Општине Гацко, Солунских добровољаца 2, са назнаком „Пријава на Јавни позив  за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2021. годину – Подстицај за   _________ – За Комисију – не отварати”.

Јавни позив за додјелу средстава остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли и на званичној страници Општине Гацко, односно до 03.12.2021. године до 15.00 часова.

Информације о Јавном позиву могу се  добити на телефон број 059/471-329, контакт особа Јелена Вуловић, лично-канцеларија бр. 17 или путем jelenalazeticsp@gmail.com.

Са циљем пружања додатних информација о Јавном позиву, у скупштинској сали општине Гацко, у петак 26. новембра са почетком у 11.00 часова одржаће се Инфо дан, којем могу да присуствују сва заинтересована лица.

Правилник о условима и начинима кориштења подстицајних средстава за запошљавање и развој привреде општине Гацко и прописани обрасци налазе се у прилозима овог Јавног позива, које можете преузети испод.