Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди за 2021. годину

Општина Гацко расписује Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди за 2021. годину, који можете преузети ОВДЈЕ.

Како стоји у тексту јавног позива, Општина Гацко ће за 2021. годину додјељивати субвенције свим пољопривредним произвођачима који буду испуњавали услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

 • Предмет позива

Субвенције свим пољопривредним произвођачима који буду испуњавали услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

Исплата подстицајних средстава ће се вршити посредством Опште земљорадничке задруге на текуће рачуне корисника када Начелник општине, на основу записника о чињеничном стању комисије за утврђивање испуњености услова за додјелу субвенција у пољопривреди, рјешењем одобри исплату новчаних подстицаја корисницима.

 • Права и услови учешћа за додјелу субвенција

Право на субвенције у пољопривредној производњи могу остварити сва правна и физичка лица која имају пољопривредно газдинство на подручју општине Гацко и која испуњавају услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

Субвенције ће се по овом позиву додјељивати у сточарској производњи, воћарској производњи, за капитална улагања и суфинансирање премије осигурања.

Право на субвенције у сточарској производњи имају пољопривредни произвођачи:

у узгоју крава – пољопривредни  произвођачи који посједују најмање 5 музних грла, осим за  грла гдје је рађена генотипизација  и  код  којих је доказана аутохтоност гдје није ограничен број грла;

за  тов  јунади – пољопривредни произвођачи који имају најмање 8  јунади у тову са минималном улазном тежином од 250 кг;

у  производњи свињског  меса  –  пољопривредни  произвођачи који  посједују крмаче прасиље или супрасне назимице и то минимално 10  са минималном тежином назимица 70 кг. и 100 кг. крмача прасиља;

у узгоју оваца – пољопривредни произвођачи који пријаве узгој оваца и коза у минималном броју од 50 великих грла у стаду;

у  перадарској  производњи  –  пољопривредни произвођачи који имају организовану производњу конзумних јаја, минималан број кока носиља је 500;

у производњи меда – пољопривредни произвођачи који посједују најмање 30 пчелињих друштава и који су уписани у евиденцију пчелара.

Право на субвенције у воћарској производњи имају пољопривредни произвођачи за подизање нових и одржавање постојећих засада воћа. Минималан број садница је 500 комада.

Право на субвенције за капитална улагања имају пољопривредни произвођачи за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката смјештајног капацитета за сточарску производњу,  који у текућој години изврше улагања за наведену намјену минимално 5.000,00 КМ.

Право на суфинансирање премије осигурања имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који у току године изврше осигурање своје стоке.

Важно је напоменути да једно пољопривредно домаћинство може остварити право на текући подстицај само по једном основу и да је максимални износ подстицаја 2.000,00 КМ по домаћинству.

 • Начин подношења захтјева и потребна документација

Да би остварили право на субвенције за 2021. годину, пољопривредни произвођачи су обавезни да поднесу захтјев са потребном документацијом Општој земљорадничкој задрузи Гацко.

Захтјев се подноси на обрасцу који можете преузети ОВДЈЕ, а који се налази и у прилогу Правилника и чини његов саставни дио. Уз захтјев се подноси следећа документација:

1. За остваривање права на субвенције у узгоју крава:

 • копија  пасоша животиње или копија обрасца за пријављивање животиње и захтјев за издавање пасоша;
 • потврда о генотипизацији код којих је доказана аутохтоност грла;

2. За остваривање права на субвенције за тов јунади

 • копија пасоша животиње или копија обрасца за пријављивање;

3. За остваривање права на субвенције у производњи свињског меса:

 • копија потврде о извршеном обиљежавању са пописом идентификационих бројева животиња;

4. За остваривање права на субвенције у узгоју оваца и коза:

 • копија обрасца о извршеном обиљежавању са пописом идентификационих бројева животиња;

5. За остваривање права на субвенције у перадарској производњи:

 • копија рачуна о набавци кока носиља;
 • копија рјешења о регистрацији фарме;

6. За остваривање права на субвенције у производњи меда:

 • доказ о упису о евиденцији пчелара (јединствени идентификациони број пчелињака);

7.  За остваривање права на субвенције за подизање нових и одржавање постојећих засада воћа:

 • рачун као доказ о набавци садног материјала за подизање нових засада;

8.  За остваривање права на субвенције за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката смјештајног капацитета за сточарску производњу:

 • програм или пројекат адаптације постојећих или изградње нових објеката;
 • рачуни као доказ о инвестираним средствима за набавку материјала, опреме или о извршеним услугама;

9.  За остваривање права на средства за суфинансирање премије осигурања примарне пољопривредне производње:

 • полиса осигурања за текућу годину;
 • доказ о извршеној уплати осигурања;
 • Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до 4. октобра 2021. године.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Опште земљорадничке задруге Гацко или на број телефона 059/472 – 331.

Подијелите вијест