Јавни позив послодавцима за кориштење подстицајних средстава у функцији запошљавања приправника у 2020. години

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 97/16), 67. Статута општине Гацко (Службени гласник општине Гацко број 5/17 и 1/19 ) и Одлуке о усвајању Буџета општине Гацко за 2020. годину (Службени гласник општине Гацко број 9/19),  Начелник општине објављује Јавни позив послодавцима за кориштење подстицајних средстава у функцији запошљавања приправника у 2020. години.

1.  Предмет позива

Општина Гацко даје подстицај (субвенцију) за запошљавање лица са ВСС у статусу приправника у 2020. години чија је укупна вриједност 70.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Буџета општине Гацко.

Циљ је  оспособљавање младих лица са евиденције незапослених лица у општини Гацко за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

Подстицај подразумјева суфинансирање обављања приправничког стажа за 10 младих високообразованих кадрова са евиденције Завода за запошљавање у Гацку без радног искуства .

Суфинансирање 100% износа бруто плате за 10 приправника са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику износи 6.214,32 КМ за 8 мјесеци до краја 2020. године, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 520 КМ чији је бруто износ 776,79 КМ. Укупна издвајања износе 62.143,20KM. У Буџету за 2021. годину планирати ће се средства за суфинансирање остатка приправничког стажа ( 4 мјесеца).

Средства се дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају сви послодавци  који послују у општини Гацко и који испуњавају услове из Јавног позива.

Субвенцију  по Позиву могу остварити послодавци под сљедећим условима:

 • да прими на обављање приправничког стажа лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију незапослених у општини Гацко а са даном расписивања позива;
 • да је регистрован у складу са законским прописима;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 • да је корисник економски способан да реализује програм;
 • да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
 • да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критерији:

 • врста дјелатности послодавца;
 • дужина обављања дјелатности;
 • број и структура лица која се запошљавају (лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);
 • финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у просторијама Општинске управе Гацко или преузети са сајта општине Гацко.

 Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

 • рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
 • рјешење о регистрацији  у Пореској управи (ЈИБ);
 • копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
 • пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;
 • копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа.

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:

 • да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са општином Гацко и прими приправника на обављање приправничког стажа и са истим закључи уговор о обављању приправничког стажа у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на временски период од најмање 12 мјесеци;  
 • да омогући општини Гацко да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;
 • да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести општину Гацко.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен  до 10.03.2020. године.