Јавни позив послодавцима за кориштење подстицајних средстава у функцији запошљавања приправника у 2020. години

Начелник општине Гацко објављује Јавни позив послодавцима за кориштење подстицајних средстава у функцији запошљавања приправника у 2020. години.

1.  Предмет позива

Општина Гацко даје подстицај (субвенцију) за запошљавање лица са високом стручном спремом 240 ECTS бодова и вишом стручном спремом 180 ECTS бодова у статусу приправника у 2020. години, а који се финансира из средстава Буџета општине Гацко.

Циљ је оспособљавање младих лица са евиденције незапослених лица у општини Гацко за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци, а са ВШС  9 мјесеци.

Подстицај подразумијева суфинансирање обављања приправничког стажа за 6 (шест)  младих кадрова са евиденције Завода за запошљавање у Гацку без радног искуства.

Финансирање 100% износа бруто плате за 6 (шест) приправника са ВСС или ВШС, без радног искуства. Издвајање по једном приправнику темељи се на износу мјесечне нето плате од 520,00 КМ чији је бруто износ 776,79 КМ.

Средства се дозначавају послодавцима на бази мјесечних рефундација након достављеног доказа о исплаћеној плати, порезима и доприносима из личних примања.

Послодавац у складу са својим могућностима и интерним актима може приправнику исплатити већа средства од предвиђених.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају сви послодавци  који послују у општини Гацко и који испуњавају услове из Јавног позива.

Субвенцију по Позиву могу остварити послодавци под сљедећим условима:

 • Да прими на обављање приправничког стажа лица из утврђене циљне групе која су пријављена на евиденцију незапослених у општини Гацко а са даном расписивања позива;
 • Да је регистрован у складу са законским прописима;
 • Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 • Да је корисник економски способан да реализује програм;
 • Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак;
 • Да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

При обради захтјева могу се узети у обзир и сљедећи критерији:

 • Врста дјелатности послодавца;
 • Дужина обављања дјелатности;
 • Број и структура лица која се запошљавају (лица која се воде на евиденцији дуже од једне године, лица са инвалидитетом);
 • Финансијски показатељи.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у просторијама Општинске управе Гацко или преузети са Сајта општине Гацко.

 Уз захтјев се подноси сљедећа документација:

 • Рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
 • Рјешење о регистрацији  у Пореској управи (ЈИБ);
 • Копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од стране АПИФ Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев;
 • Копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона депонованих потписа.

4. Обавезе послодаваца корисника субвенције су:

 • Да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава закључи уговор са општином Гацко и прими приправника на обављање приправничког стажа и са истим закључи уговор о обављању приправничког стажа у складу са законским прописима на пуно радно вријеме и на временски период од најмање 12 мјесеци за ВСС или 9 мјесеци за ВШС.
 • Да омогући Општини Гацко да прати и контролише извршење уговорних обавеза послодавца;
 • Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од 15 дана обавијести Општину Гацко.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до 10.07.2020. године.