ЈАВНИ ПОЗИВ – ЛИЦИТАЦИЈА за продају отпадног жељеза путем прибављања писмених понуда

Начелник општине Гацко објављује ЈАВНИ  ПОЗИВ – ЛИЦИТАЦИЈУ за продају отпадног жељеза путем прибављања писмених понуда.

ПРЕДМЕТ И НАЧИН ПРОДАЈЕ

Oпштинска управа Гацко продаје старо отпадно жељезо (лијевано – жељезне цијеви, лијевано – жељезни радијатори и жељезни сегменти демонтиране котловске пећи), орјентационе количине cca 12 тона.

Продаја ће се обавити поступком јавног надметања-лицитирањем, уз претходно прибављање писмених понуда.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА

Почетна  продајна цијена износи 0,52 КМ/ kg отпадног жељеза, на наведену цијену се не обрачунава ПДВ, јер Општинска управа Гацко није у систему ПДВ-а.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на јавној лицитацији имају сва заинтересована правна и физичка лица која доставе писмену понуду и уплате кауцију у износу од 500,00 КМ.

Уплата кауције  се врши најкасније до истека рока за достављање понуда, односно до дана 11.04.2023. године (уторак) до 10:00 часова, на  Јединствени рачун трезора Општине Гацко број: 5550090007323271, Општина: 033, Сврха дознаке: уплата кауције.

Један примјерак уплатнице понуђач прилаже уз писмену понуду.

Понуђачима чије понуде нису прихваћене врши се поврат кауције, на број текућег/жиро рачуна уплатиоца који је достављен уз понуду, најкасније у року од три дана од дана завршеног поступка лицитације.

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључиће се купопродајни уговор. Ако најповољнији понуђач одустане односно не потпише купопродајни уговор у остављеном року, губи право на поврат кауције.

ПРЕГЛЕД  И ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

Сви заинтересовани потенцијални понуђачи (физичка или правна лица) могу погледати предмет продаје у просторијама Јавног предузећа „ Комус“ Гацко, улица Солунских добровољаца 56, Гацко, сваким радним даном од дана објављивања огласа до дана 10.04.2023. године у времену од 8:00 до 13:00 часова.

Старо отпадно жељезо се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.

Писмене понуде, у затвореној коверти са назнаком „ Понуда за куповину отпадног жељеза – Отворити пред комисијом“, са називом/име и презиме и тачном адресом и контакт телефоном понуђача, примају се сваким радним даном од 08:00 до 13:00 часова на протоколу Општинске управе Гацко, од дана објављивања огласа до дана 11.04.2023. године, до 10:00 часова.

Образац писмене понуде може се преузети ОВДЈЕ или у канцеларији број 7 Општинске управе Гацко.

 

Подијелите вијест