Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Гацко и Јавним установама чији је оснивач општина Гацко

Начелник општине Гацко расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради обављања  приправничког стажа у Општинској управи општине Гацко и Јавним установама чији је оснивач општина Гацко.

У својству приправника са завршеном високом стручном спремом ( 240 ECTS бодова), вишом стручном спремом ( 180 ECTS бодова) и са средњом стручном спремом ( IV степен) примају се :

 1. Дипломирани економиста…………………………..4 извршиоца;
 2. Дипломирани новинар………………………………..2 извршиоца;
 3. Дипломирани инжењер геодезије……………….1 извршилац;
 4. Дипломирани социјални радник………………….1 извршилац;
 5. Дипломирани информатичар………………………1 извршилац;
 6. Дипломирани инжењер пољопривреде……….1 извршилац;
 7. Професор српског језика и књижевности……1 извршилац;
 8. Професор специјалне едукације и рехабилитације……………………………………………..1 извршилац;
 9.  Професор ликовне културе……………………… …2 извршиоца;
 10. Факултет техничких наука…………………………….1 извршилац;
 11. Факултет друштвених наука………………………….2 извршиоца;
 12. Средња медицинска школа…………………………..2 извршиоца.

За вријеме трајања приправничког стажа примљеним кандидатима ће се обезбиједити плата у износу од 520,00 КМ, увећана за порезе и доприносе.

Приправником са високом, вишом и средњом стручном спремом, сматра се лице које након завршетка студија или средње школе,  први пут заснива радни однос у том степену школске спреме или лице које је провело на раду вријеме краће од времена потребног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања , и да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, Биро Гацко.

Приправнички стаж за лица са високом стручном спремом ( 240 ECTS бодова) траје 12 мјесеци, са вишом стручном спремом ( 180  ECTS бодова) 9 мјесеци и са средњом стручном спремом ( IV степен) 6 мјесеци.

ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидати који се пријављују на Конкурс треба да испуњавају следеће опште услове:

 1. да су држављани Републике Српске и БиХ,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Општинској управи,
 5. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
 6. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда,
 7. да нису у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника  у општинској управи у складу са чланом 43 до 47. Закона о службеницима и намјештеницима  у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу који је доступан на интернет страници Општине Гацко, или у канцеларији број 6 Општинске управе Гацко.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидати уз пријаву прилажу, фото копију увјерења о држављанству и фотокопију личне карте, а изјаве из подтачака 3,4,5 и 6 Општих услова дате су пријавном обрасцу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ  

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове сходно стручној спреми. Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати уз пријаву прилажу:

 • фотокопија дипломе ( увјерење) о завршеној стручној спреми,
 • увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Гацко,
 • за кандидате из категорије чланова породица погинулих бораца као доказ доставити увјерење надлежног одјељења за борачко-инвалидску заштиту.

Уколико се јави више кандидата него што је тражено у конкурсу предност ће имати кандидати који имају статус  члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида како је прописано чланом 30. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС („Службени гласник РС“ бр: 134/11).

Интервју

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Прворангирани кандидати дужни су доставити оригиналну документацију или овјерене фотокопије о испуњавању општих и посебних услова захтјеваних Конкурсом , у року од 7 дана од дана пријема обавјештења Комисије.

 Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2,  89240 Гацко, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа“.

Објављивање

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу „Глас Српске“, Службеном гласнику Републике Српске  и  на WEB страници општине Гацко.

“ Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Александар Мандић, контакт телефон:  065/319-320”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

У прилогу се налази пријава на конкурс.