Јавни конкурс за пријем приправника у општини Гацко

На основу члана 120. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе општине Гацко (“Службени гласник општине Гацко”, бр. 5/07, 6/08, и 1/13), Начелник општине Гацко, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа

I Начелник општине Гацко расписује јавни конкурс за пријем 20 (двадесет) приправника са завршеном ВСС на 12 мјесеци у Административну службу општине Гацко на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа и то:

1. Дипломирани правник – 3 извршиоца;

2. Дипломирани економиста – 7 извршилаца;

3. Дипломирани инж.пољопривреде – 2 извршиоца;

4. Дипломирани инж.менаџмента – 3 извршиоца;

5. Приправници са завршеним осталим факултетима друштвеног смјера – 5  извршилаца.

Пријем у радни однос врши се сукцесивно према потребама и могућностима Административне службе општине Гацко.

II Приправником са високом стручном спремом сматра се лице које након завршетка студија на високошколској установи први пут заснива радни однос у том степену школске спреме.

Кандидати који се пријављују на конкурс треба да испуњавају следеће услове:

III Општи услови за пријем приправника су:

1. да су држављани Републике Српске и БиХ,

2. да су старији од 18 година,

3. да имају општу здравствену способност,

4. да нису осуђивани за кривичко дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Административној служби,

5. да се против њих не води кривични поступак,

6. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,

7. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда.

IV Посебни услови

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

1. ВСС – завршен правни факултет – дипломирани правник, да до сада нису заснивали радни однос у струци, да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.

2. ВСС – завршен еконосмки факултет – дипломирфани економиста, да до сада нису засновали радни однос у струци, да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.

3. ВСС – завршен пољопривредни факултет – дипломирани инжењер пољопривреде, да до сада нису засновали радни однос у струци, да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.

4. ВСС – завршен факултет техничких наука – дипломирани инжењер менаџмента да до сада нису засновали радни однос у струци, да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање

V Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано Законом о сукобу интереса (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/02) и чланом 151 Закона о локалној самоуправи.

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

– извод из матичне књиге рођених,

– увјерење о држављанству,

– фотокопија личне карте,

– овјерена фотокопија дипломе,

– доказ о општој здравственој способности(достављају само изабрани кандидати),

– увјерење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак,

– овјерену изјаву о испуњавању услова из т.6 и7општих услова Конкурса из тачке III,

– потписану и овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса из тачке V,

– увјерење да се кандидати налазе на евиденцији Завода за запошљавање,

– увјерење да кандидати нису осуђивани за кривично дјело за безусловну казну од најмање 6 мјесеци, и то за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Административној служби, издато од стране МУП-а према мјесту рођења.

– за кандидате из категорије чланова породица погинулих бораца као доказ доставити увјерење надлежног одјељења за борачко-инвалидску заштиту.

Уколико се јави више кандидата него што је тражено у конкурсу предност ће имати кандидати који имају статус борца, члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида како је прописано чланом 30. тачка ђ. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата РС (“Службени гласник РС” бр: 134/11).

VII Интервју

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VIII Рок за подношење пријава

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Административне службе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2,  89240 Гацко, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа”.

IX Објављивање

Кокурс ће бити објављен и у дневном листу “Глас Српске”, огласној табли општине Гацко, као и Радио Гацку.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.