ЈП ” Водовод” A.Д. Гацко – Обавјештење за кориснике комуналних услуга

На основу прикупљених података и обавјештења, ово предузеће је дошло до сазнања да на терену постоји велика  крађа воде .

Такође је констатовано насилно отварање врата на сеоским базенима, обијање и крађа металних поклопаца на шахтовима, затварање и отварање вентила и њихово насилно уништавање и ломљењe, разне манипулације са водомјерима и њихово намјерно онеспособљавање, тамо гдје постоји велика потрошња воде, па домаћинствима боље одговара паушал.

Посебно су изражени дивљи прикључци и крађа воде на сеоским подручјима и приградским зонама.

Да би се ријешили ови проблеме на терену управа  предузећа ”Водовод” је покренула низ Законских мјера и прописа  и дала Скупштини општине Гацко на усвајање, која је дана 17. 09. 2012. године, усвојила Одлуку о водоводу и канализацији,

гдје члан 19. ове Одлуке каже: Физичка, правна и друга лица, која користе воду са јавног водовода, дужни су ту воду рационално користити као добро од општег интереса.

Забрањено је свако расипање или прекомјерно коришћење воде у вријеме  несташица или у другим ванрадним приликама.

Члан 21.

Вода из јавног водовода не може  се користити за залијевање башта и осталих зелених површина, нити за прање кола осим ако потрошач плати цијену као за обављање привредне дјелатности по цјеновнику Јавног предузећа  “Водовод” А.Д. Гацко .

Члан 29.

Потрошач који самовољно изврши прикључење без знања Јавног предузећа  “Водовод” А.Д. Гацко, нанио је штету државној имовини  те се против њега може подићи прекршајна пријава или се може поступити по Закону о уређењу простора.

За наношење веће штете на имовини  Јавног предузећа  “Водовод ” А.Д. Гацко, објектима, постројењима, уређајима, или ако се уништи имовина, починилац је извршио “кривично дјело против опште сигурности и имовине”, и против њега ће се покренути кривични поступак путем тужбе надлежном Суду.

Члан 32.

Отварање и затварање затварача и арматуре јавног водовода врши искључиво  Јавно предузеће  “Водовод ” А.Д. Гацко.

Забрањена је свака  манипулација затварачима и арматурама јавног водовода.

Члан 38.

Јавно предузеће “Водовод ” А.Д. Гацко  може искључити  корисника комуналне услуге :

–    Кад корисник изврши прикључење на комунални објекат без одобрења даваоца  комуналне услуге или надлежног органа,

–    ненамјенски користи комуналну услугу,

–   не плати искоришћену комуналну услугу 2 мјесеца узастопно под условима да то техничке могућности дозвољавају, тј. да се не угрожавају други корисници,

–   одбија да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге ,

–  кад не омогући овлашћеном службеном лицу приступ за очитавање водомјера ,

–   када се корисник не придржава мјера штедње у вријеме ограничене   потрошње,

–  када се изврши прикључење на јавни водовод без одобрења Јавног предузећа ”Водовод” А.Д. Гацко, уз плаћање мандатне прекршајне казне и уз могућност покретања прекршајног поступка против лица које је неовлашћено извршило прикључење,

– ако се корисник комуналне услуге који не плаћа воду не може искључити а да се не искључе други корисници потраживање се остварује судским путем,

–  када се ради о стамбеним зградама сваки стамбени улаз (заједница етажних власника) или Управни одбор заједнице има свог представника, а ако нема треба одредити свог представника који ће од станара прикупити новац за утрошену воду, а сам представник ће се старати о измирењу дуга даваоцу комуналне услуге. Овлашћени представник заједнице етажних власника се стара о правилној подјели дуга за утрошену воду између етажних власника, а што се чини на основу броја чланова домаћинства сваког етажног власника , тако што се дуг по рачуну подијели са укупним бројем станара регистрованог етажног власника.

–  рачун  за извршену услугу заједница етажних власника плаћа Јавном предузећу

” Водовод”  А.Д. Гацко,

–  када престане разлог за ускраћивање комуналне услуге давалац услуге ће на захтјев корисника наставити пружање комуналне услуге, најкасније 3 дана од дана подношења захтјева уз накнаду трошкова од стране корисника за поновно укључење.

Члан 39.

За стамбене зграде гдје више етажних власника користи исти водомјер, Управни одбор заједнице се брине о уредној наплати воде односно измирењу обавеза.

Уколико се Јавном предузећу ”Водовод” А.Д. Гацко не уплати у цјелини дуг за утрошену воду 2 мјесеца узастопно, Јавно предузеће ”Водовод” А.Д. Гацко је дужно опоменути заједницу етажних власника да се дуг измири, а ако се то не учини Јавно предузеће “Водовод”  А.Д. Гацко ће поднијети тужбу надлежном суду против етажног власника који не измирује своје обавезе.

Предсједник управног одбора заједници етажних власника ја дужан у писменом облику обезбједити Јавном предузећу „Водовод″ А.Д. Гацко податке, ко је од етажних власника дужан, колико је дужан и по ком рачуну, а ради могућег  утужења.

Уколико предсједник Управног одбора заједнице етажних власника не достави Јавном предузећу „Водовод” А.Д.  Гацко тражене податке чини прекршај и подлијеже казни коју може изрећи комуналана инспекција издавањем прекршајног налога.

Ако ни послије изрицања прекршајне казне предсједник Управног одбора заједнице етажних власника не достави Јавном предузећу „Водовод” А.Д. Гацко тражене податке, Јавно предузеће „Водовод” А.Д. Гацко ће искључити етажни улаз са водоводне мреже.

Члан 70.

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај  корисник комуналних услуга – правно лице :

  1. Ако  правно лице изводи радове  самовољно на водоводној мрежи и изврши прикључење на водоводну мрежу без знања Јавног предузећа “Водовод ” А.Д.  Гацко,
  2. Ако врши нерегистровану потрошњу воде  из јавног водовода,
  3. Ако  правно лице неовлашћено манипулише затварачима и водоводним арматурама  јавног водовода,
  4. Ако  правно лице на било који начин  оштети водоводну и  канализациону мрежу.

Новчаном казном од 100 КМ  до 1000 КМ казниће се за прекршај корисник комуналних услуга  – физичко лице:

  1. Ако физичко лице изводи радове  самовољно на водоводној мрежи или изврши прикључење на водоводну мрежу без знања Јавног предузећа “Водовод” А.Д.  Гацко,
  2. Ако врши  нерегистровану потрошњу воде из јавног водовода,
  3. Ако физичко лице неовлашћено манипулише затварачима и водоводним апаратурама јавног водовода,
  4. Ако физичко лице на било који начин оштети водоводну  и канализациону мрежу.
  5. Ако предсједник Управног одбора  заједнице етажних власника не достави Јавном предузећу „Водовод“ А.Д. Гацко тражене податке.

Надлежна комунална инспекција за непоштовање одредби овог члана издаје прекршајни налог, а у случају непоступања према прекршајном налогу физичког или правног лица иста подноси захтјев за покретање прекршајног поступка надлежном Основном суду – одјељење за прекршаје.

Ако Општински  орган управе    не предузме мјере предвиђене чланом 15. став 2. Закона  о комуналним  дјелатностима  и по  члану 20. ове Одлуке, казниће се одговорно лице у том  органу  новчаном казном у износу од 500 КМ  до 1500 КМ.

Да би превазишли ове проблеме и ставили  их у законске оквире на обострано задовољство предузећа ”Водовод” и корисника наших услуга, дајемо  рок до 01. 05. 2013. године да сами отклоните дивље прикључке, легализујете потрошњу воде преко водомјера, како је то законодавац прописао .

После овога рока мјешовита екипа радника водовода и комуналне полиције контросилати ће свако домаћинство, куће, гараже, штале, колибе, чатрње и све помоћне објекте, те дворишта, њиве, баште и воћњаке гдје постоји сумња да има дивљи прикључак.

За сваког прекршиоца изрећи ће се максималне новчане  казне и до даљњег искључити домаћинство са водоводне мреже.

Ј.П.”Водовод” А.Д. Гацко