Izvještaj sa treće redovne sjednice SO-e Gacko

Treću redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 28.02.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević u prisustvu zamjenika načelnika opštine Gacko Radoice Antunovića, v.d. načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, v.d. načelnik odjeljenja za opštu upravu, v.d. sekretara SO-e, službenika za odnose sa javnošću,  predstavnika CRI-a, OSCE-a, Radio Gacka i RTRS.

Na sjednici su  razmatrane 22 tačke dnevnog reda.

Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog Izvještaja za korisnike Budžeta opštine Gacko za 2011. detaljno je obrazložila Interni revizor, Nada Zelenović.

Konsolidovani finansijski izvještaj za korisnike budžeta Opštine Gacko, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. 12. 2011. godine, finansijski rezultat i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja. Na pomenuti izvještaj usvojen je plan mjera.

Na prijedlog načelnika, SO-e je utvrdila listu stručnjaka i listu opštinskih službenika za izbor u Komisiju za prijem službenika i drugih radnika.

Odbornici su, bez rasprave, usvojili Izvještaj o radu skupštine opštine Gacko za 2012. god., kao i prijedlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora SŠC “Pero Slijepčević” Gacko.

Na prijedlog komisije za izbor i imenovanje izabrana su radna tijela skupštine opštine Gacko za mandatni period 2012.-2016. godine.

Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2013. godinu obrazložio je načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kao i sredstva od povrata plasiranih kredita ukupno iznose 5.850.000,00 KM.

Za izgradnju alternativnih privrednih kapaciteta putem stimulativnog zapošljavanja utrošeno je 500.000,00 KM, za izgradnju primarnih infrastrukturnih objekata kao što su vodovod, kanalizacija, lokalni putevi 2.153.192,00 KM , a za ostale svrhe je izdvojeno 3.196.808,00 KM.

Nakon duže rasprave ovaj Prijedlog je usvojen.

Jednoglasno je prihvaćen program rada SO-e za 2013. godinu, koji je, kako je predsjednik SO-e istakao, usaglašen na kolegijumu skupštine. Usvojena je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju vaspitno obrazovne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko, kojom je predloženo da upravni odbor vrtića broji 5 članova od kojih 3 člana predstavljaju osnivača, 1 član roditelje i 1 stručno osoblje.

Jednoglasno je usvojen Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece za 2013./2014. godinu. Ovaj Akcioni plan pripremila je Komisija za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije u opštini Gacko uz stručnu pomoć i asistenciju Inicijative za bolju i humaniju inkluziju. 

Donesena je odluka o izmjenama odluke o visini naknade odbornicima SO-e Gacko, gdje je naknada za odbornike ostala ista u visini od 360,00 KM, a za potpredsjednika SO-e Gacko, u neprofesionalnom statusu, naknada iznosi 540,00 KM mjesečno.

Zaključkom je verifikovano umanjenje plate funkcionerima za 2012. godinu za 19,30%, koliko je i isplaćivano.

Donesena je Odluka o komunalnim taksama  kojom se utvrđuje vrsta, visina, rokovi, način plaćanja komunalnih taksi, obveznici plaćanja komunalne takse, te osnovi za oslobađanje od obaveze plaćanja komunalnih taksi na području opštine Gacko.

Usvojen je Prijedlog Programa  rada zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu.

Prihvaćena je informacija o stanju zdravstvene zaštite u opštini Gacko. Podnosilac informacije, Prim. dr Ratko Milinković, kao glavni problem istakao je finansiranje zdravstvene zaštite, te da su uz pomoć lokalne zajednice i RiTe nivo zdravstvene zaštite stanovništva uspjeli održati na standardnom nivou. 

V.d. direktora Doma Zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko, Prim dr Ratko Milinković, razriješen je dužnosti. Po konkursu koji je provela komisija Doma zdravlja, predloženi kandidat nije dobio skupštinsku podršku, a po prijedlogu kluba odbornika SDS-a za v.d. direktora, do provođenja konkursa, imenovana je dr pedijatar, Vera Govedarica.

Za područje opštine Gacko imenovan je mrtvozornik, specijalista ginekolog dr Zlatan Ivković, čija će dužnost biti pregled umrlih lica izvan Zdravstvene ustanove.

Na prijedlog načelnika opštine, Milana Radmilovića, za v.d. načelnika za prostorno planiranje i civilnu zaštitu imenovan je dipl. ing. građevine Aleksa Zelenović, a za v.d. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove dipl. ek. Dragica Jovović.

Riješeno je 6 imovinsko-pravnih odnosa, a odborničkih pitanja nije bilo.