Извјештај са 21. редовне сједнице СО-е Гацко

У сали Скупштине општине Гацко у сриједу, 02. децембра одржана је Двадесет првa редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, шефа рачуноводства Раде Старовић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На сједници је разматрано 9 тачака дневног реда.

На почетку засједања, усвојен је записник са Двадесете редовне сједнице која је одржана 06. октобра 2015. године.
Без расправе је усвојен Нацрт Ребаланса буџета општине Гацко за 2015. годину.
Уводне напомене на документ дала је шеф рачуноводства, Рада Старовић.
Порески и непорески приходи, те грантови и трансфери између буџетских јединица, односно укупни буџетски приходи, Нацртом ребаланса буџета општине Гацко за 2015. год. износе 9.887.810 КМ или 100,21% планираних у буџету за 2015. годину. Укупни приходи буџета са примицима за непроизведену сталну имовину износе 10.247.810 КМ што је за 69.008 КМ мање него у буџету за 2015. Укупни расходи и издаци планирани су у истом износу.

Нацртом буџета општине Гацко за 2016. год. планирани су укупни приходи у износу од 9.736.660 КМ, што је за 558.158 КМ мање у односу на буџет из претходне године. Порески приходи планирани су у износу од 4.083.300 КМ или 2,22% више од претходне године. У структури пореских прихода најзначајнији су индиректни порези и планирани су у износу од 3.053.000 КМ што је повећање за 2,73%, те порези за лична примања од 810.000 КМ, порези на имовину у укупном износу од 218.000 КМ. Непорески приходи планирани су у укупном износу од 5.241.360 КМ или 91, 41% у односу на Буџет из претходне године. Ови приходи нацртом Буџета општине Гацко за 2016. планирани су у истом износу као и у нацрту ребаланса за 2016.

Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2014. образложио је предсједник савјета за спорт, Милан Гутовић. Извјештај је усвојен једногласно са следећим закључцима.
1. Да се изврши анализа стања и условности свих спортских објеката и терена, као и да се у буџету општине за 2016. планирају средства за одржавање истих;
2. Да се у 2016. години почне са изградњом Спортске дворане, а да се прије тога направи квалитетан пројекат и планирају средства у буџету општине Гацко за 2016. за извођење поменутих радова.

Без расправе је усвојен Извјештај о стању културе на подручју наше општине за 2014. годину.

Извршена је презентација Нацрта измјена дијела Регулационог плана Рудник и Термоелектрана Гацко и Нацрта измјена Регулационог плана “Канал”. Носиоц изреде плана је „Пут инжењеринг“ Требиње.
Презентацији су присуствовали представници РиТЕ Гацко који су дали своје примједбе и сугестије. Одборници на челу са предсједником скупштине, такође су активно учествовали у расправи око предложених докумената. Документи ће бити изложени на јавни увид, гдје ће свако физичко и правно лице моћи дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт. O мјесту и датуму почетка и трајања јавног увида јавност ће бити благовремено обавијештена.
По усвајању докумената донешени су следећи закључци:
Обавезује се РиТЕ Гацко да прије усвајања приједлога измјена дијела Регулационог плана Канал и дијела Регулационог плана РиТе Гацко прибави следећу документацију:
1. Процјену утицаја на животну средину урађену од стране овлаштеног правног лица регистрованог за израду овог документа као основ за издавање еколошке дозволе за ПК Гацко.
2. Пољопривредну сагласност за већ изграђене објекте уз уплату законом предвиђене накнаде узроковане претварањем пољопривредног земљишта у земљиште за грађење:
• Реконструкција и измјештање корита објекта „Гојковића поток“,
• Санација деградираног корита ријеке Мушнице,
• Реконструкција и изградња локалног пута Рудо Поље-Срђевићи (дио Западне обилазнице)
• Измијештање дијела корита ријеке Мушнице.

Ријешена су три питања имовинско правних односа, а одборничких питања није било.