„Центар за социјални рад“ Гацко

НАЗИВ: „Центар за социјални рад“ Гацко
АДРЕСА: Немањина бр. 7
ТЕЛ: 059/ 470-080
ТЕЛ/ФАКС: 059/ 472-372, 059/ 472-940
e-mail: csr111ga@teol.netЦентар за социјални рад Гацко је једина јавна установа на подручју општине Гацко чија је основна дјелатност социјални рад без смјештаја, односно утврђивање и рјешавање у првом степену о правима прописаним Законом о социјалној заштити, породичним законом, Законом о дјечијој  заштити, те пружање услуга социјалног рада и исплата новчаних средстава сходно оствареним правима корисника.

Основан је 12.08.1993. год.
Простор  у коме је  смјештен  центар  је  власништво оснивача, тј. општине Гацко, површине је 100м²,   (4 канцеларије – 2 намијењене за пружање стручних услуга корисницима ) и дјелимично одговара Правилнику о пословима и нормативима, стручним кадровима и смјештајним условима центра.

Техничка опремљеност центра је добра. Центар за социјални рад у спровођењу активности у области социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, старатељства, усвојења и кривично – правне заштите малољетника врши слиједеће послове и услуге:

1. Открива и прати социјалне потребе и проблеме грађана и предузима потребне мјере за рјешавање,
2. предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних проблема, потреба и патолошких појава грађана,
3. организује  и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, заштите малољетника и у овим активностима непосредно пружа своје услуге,
4. развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и паталошких појава,
5. пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
6. подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, заштите старих и малољетних лица,
7. ради на извршењу васпитних мјера,
8. сарађује са невладиним организацијама и вјерским заједницама,
9. води евиденцију и документацију о извршеним пословима и услугама,
10. врши и друге послове утврђене законима и одлукама Скупштине општине.

Центар за социјални рад у свом раду користи:

•    Закон о социјалној заштити;
•    Измјене и допуне закона о социјалној заштити;
•    Закон о дјечијој заштити;
•    Породични закон;
•    Кривични закон;
•    Закон о општем управном поступку.

У популацији грађана социјална заштита обухвата:

1) малољетнике;
– без родитељског старања,
– ометене у физичком и психичком развоју,                                                                                         – чији је развој ометен породичним приликама,
– васпитно занемарене и запуштене.

2) пунољетна лица;
– материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица,
– стара лица без породичног старања,
– инвалидна лица,
– лица са друштвено негативним понашањем,
– лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита.

Поред послова који се односе на непосредну социјалну заштиту у центру се обављају послови старатељства и та област је регулисана Породичним законом и кроз своје реперкусије посредно утиче, односно ствара појединачне обавезе у области породичне и социјалне заштите.
Орган старатељства има статус овлаштеног друштвеног органа, који штити и заступа интересе све малољетне дјеце и других чланова породице којима је потребна друштвена заштита, и он је један од најзначајнијих фактора који стручно заснива и остварује мјере друштвене политике према породици, а посебно према дјеци чији је развој угрожен породичним приликама у најширем смислу ријечи.

Тако орган старатељства поред старања о малољетној дјеци, према којој родитељи не врше родитељске дужности и права и одраслих лица без пословне способности, има задатке и овлаштења за примјену одређених мјера породично – правне заштите у области: односа родитеља и дјеце, усвојења, брака и брачних односа. Овај орган такође има кључну позицију у области кривично правне заштите малољетних учиниоца кривичних дјела и дјеце са поремећајима у понашању.

Веома важни послови које обавља центар су послови дјечије заштите. Дјечија заштита се остварује примјеном Закона о дјечијој заштити, а средства за обезбјеђивање права од општег интереса из овог закона обезбјеђују се путем Јавног фонда за дјечију заштиту који врши стални надзор над овом области, те програмски стручно остварује послове из своје надлежности.

Права  у области дјечије заштите су:

1. Накнада плате за вријеме кориштења породиљског одсутва,
2. матерински додатак,
3. помоћ за опрему новорођенчета,
4. додатак на дјецу,
5. задовољавање развојних потреба дјеце,
6. предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу,
7. васпитно – образовни програми припремања дјеце за школу,
8. боравак, предшколско васпитање и образовање и превентивна здравствена заштита дјеце предшколског узраста,
9. одмор и рекреација дјеце до 15 година старости у дјечијем одмаралишту,
10. регресирање трошкова боравка дјеце у предшколској установи одмора и рекреације.

Центар за социјални рад има 9 запослених радника.

За обављање сложених послова поред и индивидуалног стручног рада послови се обављају преко стручних тимова. У центру су ангажована два стручна тима и то: стручни тим за послове социјалне заштите, и стручни тим за послове породичне и дјечије заштите, старатељства, усвојења, малољетничке деликвенције савјетодавног рада и покушаја мирења супружника при разводу брака и друго.

Подијелите вијест