Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Јавне установе и предузећа

Шумско газдинство „Гацко“ Гацко

НАЗИВ: Шумско газдинство „Гацко“ Гацко
АДРЕСА: Немањина бр. 4
ТЕЛ: 059/ 470-060Шумско газдинство „Гацко“ управља и газдује са шумама и шумским земљиштем на гатачком шумско-привредном подручју са сједиштем у Гацку.До 1993. год.  пословало је у саставу Шумског газдинства „Ботин“ Невесиње са статусом Шумске управе и интерним обрачуном.

Шумски фонд са којим управља и газдује ово шумско газдинство се састоји од: површина шума и шумског земљишта од 49.682 ha у којем високе шуме са природном обновом учествују са 15%, високе деградиране шуме 1%, шумске културе 1%, изданачке шуме 16%, површине подесне за пошумљавање 58%, површине неподесне за пошумљавање 7% и узурпације 1%. На подручју Херцеговине формирано је подручје крша, у чији састав улазе општине Требиње, Билећа, Љубиње и дијелови општине Гацко (око 32.000 ha), Невесиње и Берковићи.

Финансирање  радова на кршу врши се из буџета Републике Српске и из средстава проширене репродукције шума. У залихи свеокупне дрвне масе од 2.758.000 м³ четинари учествују са 17% и лишћари са 83%. Годишњи запремински прираст свеукупне дрвне масе је 60.000 м³. У последњих 7 година просјечно је годишње посјечено 5.400 м³ свеукупне дрвне масе, која износи 6% етата и 8% прираста. Неуобичајена разлика између прираста етата извршених сјеча је последица сиромашног шумског фонда на великој површини.

У последњих 8 година од шумско-узгојних радова вршено је пошумљавање на површини од 90,5 ha.
Шумско газдинство се до сада није значајније бавило активностима везаним за споредне шумске производе. Ловне површине шумскопривредног подручја Шумско газдинство је уступило на кориштење локалном ловном друштву. Стручне услуге у газдовању приватним шумамана површини од 2.943 hа са дрвном залихом 363.202 м³, врши шумско газдинство.
Шумско газдинство своје пословање обавља са 16 радника у сталном радном односу.

Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко

НАЗИВ: Дом здравља  „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко
АДРЕСА: Солунских Добровољаца бр. 48
ТЕЛ: 059/ 472-013, 472-012, 472-215
ТЕЛ/ФАКС: 059/472-624

До 1992. год. Дом здравља Гацко био у саставу Регионалног центра Требиње, а од 1992. ради као Дом Здравља Гацко. 1996. године добија назив: Дом Здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко.
Запошљава 73 радника.
Ради примарни ниво здравствене заштите, а у току је процес трансформације рада по концепту породичне медицине са 6 тимова и консултативно специјалистичком здравственом заштитом из гинекологије, педијатрије и стоматологије.
У саставу Дома Здравља ради Центар Базичне Рехабилитације и Центар за Ментално Здравље. Дијагностичке услуге у Дому Здравља су: Лабораторијске, РТГ и УЗ.
Број регистрованих становника за тимове породичне медицине је 9300 до 30. 06. 2009.

Радно вријеме Дома здравља је:
Прва смјена – од 7 до 14 часова;
Друга смјена – од 14 до 22 часа;
Хитна медицинска помоћ – од 22 до 7 часова.

Дом Здравља „Проф. др Саво Бумбић“ је једина установа здравствене заштите у подручју општине Гацко.

Радио Гацко

НАЗИВ: Радио Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 2
ТЕЛ: 059/472-037, 059/472-722

Једино локално информативно гласило у општини, Радио Гацко, егзистира од 7. децембра 1992. године када је основан на  редовној сједници Скупштине општине.

Овај електронски медиј седмочасовни програм (од 8 до 15 часова) емитује на УКТ Фреквецији 90 мегахерца и  квалитетеним сигналом покрива шире подручје гатачке општине те дијелове сусједних херецеговачких општина. На припреми и реализацији програма запослено је пет сталних и један радник на одређено вријеме. Сходно Уговору са Радио Телевизијом Републике Српске  након 15 часова на фрекевенцији Радио Гацко реемитује се програм РТРС-а. Радио станица има модерну студијску опрему, а емисиона локација предајника је на Јовановом брду .

Одговорним радом Радио Гацко је задобио  повјерење широког аудиторијума.

Град има свој радио способан да се нађе на мјесту дешавања важних догађаја на широком простору општине  и тако је постао право народно гласило.
Слух за имулсе новог времена, углед у јавности, поштовање према утемељивачима  гарантује  опстанак ове медијске  куће .
Радио Гацко емитује програм у складу са савременим начином живота и по вољи аудиторијума. Програмску шему чини свеколики живот општине од економије, културе, образовања, спорта, дјечијих и омладинских и комерцијланих  програма  до неизбјежне политике.
Према проведеним анектама слушаност локалног радија  радним данима се креће  преко 60 одсто док у данима викенда достиже и завидних 80 процента.

Слушаоци дају приоритет Јутарњем програму, емисијама Отвореног програма, тематским  контакт емисијама, а ту је и увијек радо слушана дјечија емисија „Шарени свијет маште“.
Радио Гацко посједује Дозволу за рад Регулатирне агенције за комуникације. Органи управљања су директор и главни и одговорни уредник, Управни одбор и Уредничко вијеће.

„Центар за социјални рад“ Гацко

НАЗИВ: „Центар за социјални рад“ Гацко
АДРЕСА: Немањина бр. 7
ТЕЛ: 059/ 470-080
ТЕЛ/ФАКС: 059/ 472-372, 059/ 472-940
e-mail: csr111ga@teol.netЦентар за социјални рад Гацко је једина јавна установа на подручју општине Гацко чија је основна дјелатност социјални рад без смјештаја, односно утврђивање и рјешавање у првом степену о правима прописаним Законом о социјалној заштити, породичним законом, Законом о дјечијој  заштити, те пружање услуга социјалног рада и исплата новчаних средстава сходно оствареним правима корисника.

Основан је 12.08.1993. год.
Простор  у коме је  смјештен  центар  је  власништво оснивача, тј. општине Гацко, површине је 100м²,   (4 канцеларије – 2 намијењене за пружање стручних услуга корисницима ) и дјелимично одговара Правилнику о пословима и нормативима, стручним кадровима и смјештајним условима центра.

Техничка опремљеност центра је добра. Центар за социјални рад у спровођењу активности у области социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, старатељства, усвојења и кривично – правне заштите малољетника врши слиједеће послове и услуге:

1. Открива и прати социјалне потребе и проблеме грађана и предузима потребне мјере за рјешавање,
2. предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних проблема, потреба и патолошких појава грађана,
3. организује  и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, заштите малољетника и у овим активностима непосредно пружа своје услуге,
4. развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и паталошких појава,
5. пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
6. подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите, дјечије заштите, породично – правне заштите, заштите старих и малољетних лица,
7. ради на извршењу васпитних мјера,
8. сарађује са невладиним организацијама и вјерским заједницама,
9. води евиденцију и документацију о извршеним пословима и услугама,
10. врши и друге послове утврђене законима и одлукама Скупштине општине.

Центар за социјални рад у свом раду користи:

•    Закон о социјалној заштити;
•    Измјене и допуне закона о социјалној заштити;
•    Закон о дјечијој заштити;
•    Породични закон;
•    Кривични закон;
•    Закон о општем управном поступку.

У популацији грађана социјална заштита обухвата:

1) малољетнике;
– без родитељског старања,
– ометене у физичком и психичком развоју,                                                                                         – чији је развој ометен породичним приликама,
– васпитно занемарене и запуштене.

2) пунољетна лица;
– материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица,
– стара лица без породичног старања,
– инвалидна лица,
– лица са друштвено негативним понашањем,
– лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита.

Поред послова који се односе на непосредну социјалну заштиту у центру се обављају послови старатељства и та област је регулисана Породичним законом и кроз своје реперкусије посредно утиче, односно ствара појединачне обавезе у области породичне и социјалне заштите.
Орган старатељства има статус овлаштеног друштвеног органа, који штити и заступа интересе све малољетне дјеце и других чланова породице којима је потребна друштвена заштита, и он је један од најзначајнијих фактора који стручно заснива и остварује мјере друштвене политике према породици, а посебно према дјеци чији је развој угрожен породичним приликама у најширем смислу ријечи.

Тако орган старатељства поред старања о малољетној дјеци, према којој родитељи не врше родитељске дужности и права и одраслих лица без пословне способности, има задатке и овлаштења за примјену одређених мјера породично – правне заштите у области: односа родитеља и дјеце, усвојења, брака и брачних односа. Овај орган такође има кључну позицију у области кривично правне заштите малољетних учиниоца кривичних дјела и дјеце са поремећајима у понашању.

Веома важни послови које обавља центар су послови дјечије заштите. Дјечија заштита се остварује примјеном Закона о дјечијој заштити, а средства за обезбјеђивање права од општег интереса из овог закона обезбјеђују се путем Јавног фонда за дјечију заштиту који врши стални надзор над овом области, те програмски стручно остварује послове из своје надлежности.

Права  у области дјечије заштите су:

1. Накнада плате за вријеме кориштења породиљског одсутва,
2. матерински додатак,
3. помоћ за опрему новорођенчета,
4. додатак на дјецу,
5. задовољавање развојних потреба дјеце,
6. предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу,
7. васпитно – образовни програми припремања дјеце за школу,
8. боравак, предшколско васпитање и образовање и превентивна здравствена заштита дјеце предшколског узраста,
9. одмор и рекреација дјеце до 15 година старости у дјечијем одмаралишту,
10. регресирање трошкова боравка дјеце у предшколској установи одмора и рекреације.

Центар за социјални рад има 9 запослених радника.

За обављање сложених послова поред и индивидуалног стручног рада послови се обављају преко стручних тимова. У центру су ангажована два стручна тима и то: стручни тим за послове социјалне заштите, и стручни тим за послове породичне и дјечије заштите, старатељства, усвојења, малољетничке деликвенције савјетодавног рада и покушаја мирења супружника при разводу брака и друго.

Јавна установа „Културно спортски центар“ Гацко

НАЗИВ: Јавна установа „Културно спортски центар“ Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 2.
ТЕЛ: 059/ 472-280 и 472-729

e-mail:kscgacko@teol.net

Јавна установа „Културно спортски центар“ основана је 2000. године.
У оквиру центра налази се:

–   Дом културе са салом за филмске пројекције, двије свлачионице и три канцеларије;
–    Спортска дворана са двије свлачионице и једном канцеларијом;
–    Отворени спортски терени за тенис, мали фудбал, кошарку и одбојку;
–    Теретана.

Основне дјелатности:

–    Газдовање објектима и спортским теренима;
–    Филмске пројекције;
–    Умјетничко и књижевно стваралаштво;
–    Сценска умјетност;
–    Спортске активности у објектима и на спортским теренима;
–    Рекреативне активности спортских клубова и појединаца;
–    Остале забавне активности.

Јавно предузеће „Водовод“ А.Д. Гацко

НАЗИВ: Јавно предузеће „Водовод“ А.Д. Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 1
ТЕЛ: 059/ 471-147
ТЕЛ/ФАКС: 059/ 471-395

Основна дјелатност Јавног предузећа „Водовод“ је дистрибуција питке воде, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, земљани радови и др.