Удружење “Стара Херцеговина”- за јачање братских веза три државе

У циљу очувања и заштите идентитета Срба у општинама у Црној Гори, Србији и Републици Српској који историјски припадају или старохерцеговачком простору, у августу је на Жабљаку основано удружење „Стара Херцеговина“.

У име до­ма­ћи­на, го­сте из Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Ср­би­је по­здра­вио је један и од оснивача Хајдучко-јатачког удружења, Но­вак Шљи­ван­ча­нин. “Удру­же­ње ,,Ста­ра Хер­це­го­ви­на” свје­до­чи­ће је­дин­ство срп­ског на­ро­да ко­је ни­кад ни­ко и ни­ка­кве гра­ни­це не мо­гу раз­би­ти “, по­ру­чио је Шљи­ван­ча­нин.

Један од чланова оснивача овог удружења, предсједник Срп­ског про­свјет­но-кул­тур­ног дру­штва “Просвјета” из Гац­ка, Ра­до­мир Вуч­ко­вић апо­стро­фи­рао је је­зик, оби­ча­је и тра­ди­ци­ју као еле­мен­те на ко­ји­ма чла­но­ви ,,Ста­ре Хер­це­го­ви­не” из срп­ских зе­ма­ља мо­ра­ју за­јед­но ра­ди­ти. Оснивање ове невладине организације својим стиховима о славној историји крајева старе Херцеговине увеличао је и српски пјесник Драгутин Паповић.

Им­пе­ра­тив но­во­о­сно­ва­не не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је је­сте ја­ча­ње брат­ских ве­за уну­тар срп­ског на­ро­да на про­сто­ри­ма три др­жа­ве ко­ји су оме­ђе­ни ста­ром Хер­це­го­ви­ном, са по­себ­ним на­гла­ском на по­тре­бу очу­ва­ња нај­зна­чај­ни­је ду­хов­не и на­ци­о­нал­не ин­сти­ту­ци­је срп­ског на­ро­да – Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве.

Осни­ва­њу ове све­срп­ске невладине ор­га­ни­за­ци­је ве­ли­ку по­др­шку да­ли су делегати и других општина, како из Републике Српске тако и Србије и Црне Горе.

(Дан дневне новине – оn-line)

Подијелите вијест