Средњошколци организују потписивање петиције за доношење Омладинске политике општине Гацко

У склопу пројекта “Ја грађанин”, ученици IVг2 организују потписивање петиције како би се донијела Омладинска политика општине Гацко, будући да је у нашој општини евидентно одсуство омладинског активизма, а недостаје и системска брига о популацији младих.

Слика може припадати текст који гласи „потписиване петициле за доношене омладинске политике општине гацко .млади Cy будукност гацка!" y оквиру пPOJEKTA ..JA грабанин" из предмета демократила и лудска права, ученици сшц „ΠΕΡΟ слилепчеви" гацко, одлельене Iг2, под менторством проф.ловане петковин-абимовия, анимови, организују потписиване петицие за доношене омладинске политике የበய тине гацко. закон o омладинском организовану PC прописује члану 15. обавезу доношена омладинске политике на нивоу града/општине, члану 84. експлицитно ce наводи да општине градови иMajy обавезу да ycBoje омладинску политику року од 120. дана од дана ступана на снагу овог закона. млаѕн будубност слизепчевия" гацко“