Општинска изборна комисија Гaцко: Јавни оглас

Општинска изборна комисија Гацко расписује Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора, за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

1. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

Услови за именовање:

Општи услови:

1. Пријављени кандидат је особа са правом гласа;

2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (чл.2.3. Изборног закона БиХ):

– које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7 а Изборног закона БиХ,
– које је члан највишег извршно – политичког органа, политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног или главног одбора),
– које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чл. 2.12 став (4) Изборног закона
– које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на општим изборима 2018. и локалним изборима 2020. године) и
– којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:
-да има најмање завршену средњу школу, односно трећи, четврти или пети степен стручне спреме;
-да има пријављено пребивалиште у општини за коју је објављен јавни позив.

Потребна документација:
Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3)

Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине Гацко и на интернет страници општине Гацко.

Орган за провођење поступка:
Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија Гацко.

Остале информације:
Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије или ОВДЈЕ.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Гацко
Адреса: Немањина бр. 5
„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора – не отварати.“

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.