Општина Гацко: Расписан Јавни конкурс за пријем приправника и службеника у радни однос

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа у Општинској управи општине Гацко и Јавним установама чији је оснивач општина Гацко и за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи општине Гацко.

I

У својству приправника са завршеном високом стручном спремом – први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме у четворогодишњем трајању, на 12 мјесеци примају се:

1. Дипломирани правник3 извршиоца
2. Дипломирани политиколог1 извршилац
3. Дипломирани социјални радник2 извршиоца
4. Дипломирани физичар1 извршилац
5. Професор филозофије1 извршилац
6. Професор српског језика и књижевности1 извршилац
7. Професор историје1 извршилац
8. Професор физичке културе1 извршилац
9. Дипломирани инжењер заштите на раду1 извршилац
10. Дипломирани машински инжењер1 извршилац
11. Дипломирани инжењер саобраћаја1 извршилац
12. Дипломирани новинар1 извршилац
13. Дипломирани физиотерапеут1 извршилац
14. Факултет друштвених наука2 извршиоца

За вријеме трајања приправничког стажа примљеним кандидатима ће се обезбиједити накнада у износу од 520,00 КМ, увећана за порезе и доприносе.

II

За попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи Гацко у статусу службеника расписује се Јавни конкурс за радно мјесто:

  1. Самостални стручни сарадник за буџет наплату властитих прихода и потраживања у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности………………..1 извршилац.

Кандидати који се пријављују на Конкурс из тачке I и II треба да испуњавају следеће опште услове:

  1. да су држављани Републике Српске и БиХ,
  2. да су старији од 18 година,
  3. да имају општу здравствену способност,
  4. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Општинској управи,
  5. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
  6. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда,
  7. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

Пријава на Јавни конкурс подноси се на посебном обрасцу који је доступан у прилогу испод текста, или у канцеларији број 6. Општинске управе општине Гацко.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидати уз пријаву прилажу: фотокопију увјерења о држављанству и фотокопију личне карте, а изјаве из подтачака 3, 4, 5. и 6. Општих услова дате су пријавном обрасцу.

Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и посебне услове, који су детаљно наведени у тексту конкурса.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2, 89240 Гацко, са назнаком: “Пријава на конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме” или „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа“.

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” и “Службеном гласнику Републике Српске”.

Особа задужена за давање додатних објашњења и обавјештења о Јавном конкурсу је Александар Мандић. Контакт телефон: 065/319-320.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.