Општина Гацко: Правилник о додјели субвенција у пољопривреди

На основу члана 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“ број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 67. Статута општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“ број: 5/17), Начелник општине Гацко доноси Правилник о додјели субвенција у пољопривреди.

Овим Правилником прописују се услови које морају да испуњавају физичка и правна лица (у даљем тексту корисник) за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја.   

Право на подстицаје у пољопривредној производњи могу остварити сва правна и физичка лица која имају регистровано пољопривредно газдинство на подручју општине Гацко и која испуњавају услове прописане овим Правилником.

За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе Општој земљорадничкој задрузи захтјев и документацију прописану овим Правилником.

Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подноси се на обрасцу који се налази у прилогу Правилника и чини његов саставни дио.

Захтјев мора бити читко попуњен и треба да садржи следеће податке:

а) За физичка лица:

  1. име и презиме корисника – носиоца пољопривредног газдинства, адресу становања, број телефона, јединствени матични број грађанина (ЈМБ), регистрациони број пољопривредног газдинства (РБПГ), број жиро рачуна или број текућег рачуна и назив банке код које је отворен рачун и датум,
  2. врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
  3. попис документације која се прилаже уз захтјев,
  4. потпис подносиоца захтјева.

б) За правна лица: 

  1. пословно име и сједиште, број телефона, ЈИБ, РБПГ, број жиро рачуна и назив банке,
  2. врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
  3. попис документације која се прилаже уз захтјев 
  4. печат и потпис овлашћеног лица.

Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви се неће разматрати о чему ће подносиоци захтјева бити обавијештени у писменој форми.

Максималан износ подстицаја је 2.000,00 КМ.

Детаље о врсти и висини подстицаја можете погледати у тексту Правилника који се налази у прилогу, гдје такође можете преузети и образац за подношење Захтјева.

Правилник о додјели субвенција у пољопривреди (документ)

Образац за подношење Захтјева 

 

Подијелите вијест