Општина Гацко: Јавни конкурс за пријем приправника 

Начелник општине Гацко расписује Јавни конкурс за пријем 9 (девет) приправника са завршеном ВСС на 12 мјесеци у Општинску управу општине Гацко и Јавне установе чији је оснивач општина Гацко на одређено вријеме ради обављања приправничког стажа и то:

 1. Дипломирани инжењер геодезије………………………………………………..1 извршилац;
 2. Дипломирани инжењер информатике…………………………………………..1 извршилац;
 3. Дипломирани менаџер сигурности……………………………………………….1 извршилац;
 4. Дипломирани педагод……………………………………………………………..1 извршилац;
 5. Професор српског језика и књижевности………………………………………1 извршилац;
 6. Професор енглеског језика……………………………………………………….1 извршилац;
 7. Дипломирани музички педагог……………………………………………………1 извршилац;
 8. Професор разредне наставе……………………………………………………..2 извршиоца.

 Општи услови за пријем приправника су:

 1. да су држављани Републике Српске и БиХ,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да нису осуђивани за кривичко дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у Општинској управи,
 5. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републике Српске, у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
 6. да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда.

Образац пријаве на Конкурс за пријем приправника може се преузети на  WEB страници Општине Гацко или у пријемној канцеларији Општинске управе Гацко (протокол).

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 • увјерење о држављанству,
 • фотокопија дипломе ( увјерење) о завршеној стручној спреми,
 • увјерење да се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање РС,
 • за кандидате из категорије чланова породица погинулих бораца као доказ доставити увјерење надлежног одјељења за борачко-инвалидску заштиту.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Пријаве на Конкурс могу се доставити лично у пријемној канцеларији Општинске управе општине Гацко (протокол), или путем поште на адресу: Општина Гацко, Солунских добровољаца бр. 2,  89240 Гацко, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме ради одрађивања приправничког стажа“.

У прилогу испод можете наћи текст конкурса са свим додатним информацијама, као и образац Пријаве.

Јавни конкурс за пријем приправника

Пријавни образац

Подијелите вијест