Одржана шеста редовна сједница СО-е Гацко

Шеста редовна сједница  Скупштине  општине  Гацко oдржана је у петак 07. јула у сали СО-е Гацко.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка, РТРС и Алтернативне телевизије.

На почетку засједања усвојени су  записници са Пете редовне сједнице одржане 28.04. и Тематске сједнице Скупштине општине Гацко одржане 18.05.2017. године.

Нови Статут општине Гацко усвојен је једногласно, а усклађен је законом о локалној самоправи.

Скупштинском већином усвојен је извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2016. годину. Испред кабинета начелника уводне напомене дао је замјеник начелника, Радоица Антуновић. Извјештај представља цјелину из које се могу сагледати начин, услови, обимност, сложеност и садржај обављених послова и оцијенити успјешност и ефикасност у раду Општинске управе и њених организационих дијелова, али и многи проблеми који прате рад , као и утицај спољних фактора који отежавају  и условљавају рад и значајно утичу на ефикасност.

Образложење буџета општине Гацко за протеклу годину дао  је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповић. Донешена је Одлука  о усвајању годишњег финансијског извјештаја буџета  у коме су исказана:

-Укупна буџетска средства  од 11.442.554 КМ;

-Укупни буџетски издаци од 11.134.353 КМ;

-Буџетска резерва од 220.822 КМ;

-Разлика буџетских средстава и издатака од 308.201 КМ.

Усвојена је Информација о стању здравствене заштите становништва општине Гацко за 2016. годину са финансијским извјештајем за 2016. годину и финансијским планом за 2017. годину. Извјестилац по овој тачки била је  директор Дома здравља, Вера Тепавчевић. Због тешке финансијске ситуације у којој је налази Дом здравља, формиран је тим за приједлог мјера за превазилажење проблема.

Након опсежне дискусије, због проблема у којима се предузеће налази,  усвојен је извјештај о раду ЈП “Водовод” А.Д. Гацко за 2016. годину. Донесен је закључак о спремности Општине Гацко да предузећу Водовод  кроз јавне радове у овој години  обезбиједи  до 150 000 КМ.

Извјештај о раду ЈП “Комус” А.Д. Гацко за 2016. годину усвојен је скупштинском већином. Директор Комуса, Александар Маљевић обавијестио је скупштинску већину да је набављено ново возило за одвоз смећа, док је начелник комуналне полиције Горан Савић представио план програма уређења града и санација дивљих депонија.

Прихваћена је Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње. Оно што карактерише пољопривреду у општини Гацко ја то да су носиоци пољопривредне производње углавном приватна пољопривредна газдинства којих је на подручју општине до краја 2016.  у АПИФУ  било регистровано 511, али  мали број пољопривредних газдинстава  остварује приходе  искључиво од пољопривреде.

Без расправе су усвојени Извјештаји о раду Опште земљорадничке задруге Гацко и Извјештај о раду општинске организације Црвеног крста за протеклу годину.

Донешена је Одлуке о давању на газдовање сточне пијаце Гацко Општој земљорадничкој задрузи Гацко. Земљорадничка задруга се обавезује да ће поменути простор користити у складу са његовом намјеном и да ће сносити трошкове одржавања.

Без расправе је прихваћена Информација о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2016.  Ветеринарску службу чине двије самосталне ветеринарске организације и то Ветеринарска станица и Ветеринарска амбуланта „Милићевић“ , које обављају све послове на терену  и вет. легистлативу.

Извјештај о раду Општинске борачке организације Гацко за 2016. усвојен је уз расправу и дискусију.

Прихваћена је Информација о броју незапослених лица по квалификационој структури, Завода за запошљавање РС – Биро Гацко. По изводу из евиденције на дан 31. мај, на Бироу Гацко налази се 890 незапослених лица.

Донешене су Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Управних одбора јавних установа  и директора јавних установа у општини Гацко.

Ријешена су два предмета Имовинско-правних односа, а одборничких питања у писменој форми није било.