Održana druga redovna sjednica SO-e Gacko

Drugu redovnu sjednicu SO-e Gacko, koja je održana 28.12.2012. godine, otvorio je predsjednik SO-e Jovan Kovačević u prisustvu načelnika opštine Gacko Milana Radmilovića, načelnika odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, sekretara SO-e, službenika za odnose sa javnošću,  predstavnika CRI-a i Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 11 tačka dnevnog reda.

Program o izmjenama i dopunama Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2012. godinu, kao i Rebalans Budžeta opštine Gacko za 2012. godinu, detaljno je obrazložio načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Prijedlogom rebalansa budžeta opštine Gacko za 2012. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 12.874.649,00 KM.

Prihodi i rashodi su u potpunosti uravnoteženi, bez planiranog deficita ili suficita.

Donesena je odluka o privremenom finansiranju potreba budžeta opštine Gacko za period 01.01-30.06.2013. godine.

Prijedlog odluke o proširenim pravima u socijalnoj zaštiti opštine Gacko ocijenjen je kao izuzetno kvalitetan, te je  jednoglasno usvojen.

Donesena je odluka o utvrđivanju poreske stope u visini od 0,20%, za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gacko u 2013. godini.

Predstavnici “Urbis centra” Banja Luka, izvršili su prezentaciju prijedloga Odluke o regulacionom planu “Burak 2” Gacko, koji je jednoglasno usvojen.

Donesena je odluka o usklađivanju akata o osnivanju Narodne biblioteke Gacko i JU Turističke organizacije opštine Gacko.

Riješena su dospjela imovinsko pravna pitanja, a vladao je vrlo korektan odnos između odbornika.