Oдржана Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко

Девета редовна сједница Скупштине општине Гацко oдржана у петак, 29. децембра у сали СО-е Гацко.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића,  начелника одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу и представника Радио Гацка.

На почетку засједања усвојен је Записник са Осме редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 30.11.2017. године.

Скупштинском већином усвојен је Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину.

Усвојени су и Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко као и Приједлог Одлуке о извршењу Ребланса буџета за 2017. годину. Начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић дао је објашњења  докумената. Укупно планирана буџетска средства Приједлогом ребаланса буџета планирана су реално и у потпуности усаглашена са укупним расходима и издацима. Буџетска потрошња код већине буџетских корисника планирана је у нешто већем обиму, а на основу извршења за протеклих девет мјесеци текуће године, извјесних трошкова и издатака који се очекују до краја 2017. на бази пројектованих буџетских средстава. Приједлогом ребаланса буџета планирана је буџетска потрошња у износу од 13.337.847,00 КМ. Поменути документи су усвојени скупштинском већином.

Увојен је и Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину. Планирана су средства у укупном износу од 4.910.000,00 КМ. Уводне напомене на документ дао је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности. Овим Програмом регулише се коришћење средстава које Општина Гацко остварује у буџетској 2018. по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и средстава прикупљених од поврата пласираних кредита.

Без дискусије је усвојен Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2018. годину. Извјестилац по овој тачки био је  начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алекса Зеленовић. За експоатацију минералних сировина потребна је концесија  која се додјељује у складу са законом којим се одређује област концесија за експлоатацију.

Приједлог Буџета општине Гацко за 2018. годину урађен је на бази процјенљивих параметара развоја, цјелокупне економске ситуације, препорука датих у Документу оквирног буџета за 2018-2020. и планиран је у износу од 12.199.792,00КМ. Извјестилац и по овом документу био је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Донешена је  Одлука о извршењу Буџета општине Гацко за 2018. годину у износу од 12.199.792,00КМ од чега се 7.962.751,00 КМ односи на текуће расходе, 53.000,00 КМ на трансфере између различитих јединица власти, 2.955.859,00 КМ на издатке за нефинансијску имовину, 200.000,00 КМ на буџетску резерву, 991.500,00 КМ на издатке за отплату дугова и 36.682,00 КМ на остале издатке. Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета, управљање буџетским средствима и издацима, права и обавезе буџетских корисника и овлашћења при извршењу буџета. Уложена су 23 амандмана испред клуба одборника СНСД. Формално нису прихваћена, али је начелник општине, Милан Радмиловић дао појашњења да је већина амандмана већ уврштена у буџет.

Донешена је Одлука о висини вриједности непокретности на подручју општине Гацко по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2018. години. Овом Одлуком утврђује се стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју општине за 2018. у висини од 0,20%. Пореска стопа за непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,10%.

Једногласно је усвојена Одлука о уписним подручјима за ученике основне школе у општини Гацко, као и Приједлог Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању васпитно-образовне установе “Дјечији вртић” Гацко. Једногласно је усвојен и Кодекс понашања изабраних представника-одборника у Скупштини општине Гацко. Садржај овог кодекса утврђује оквире етичких принципа понашања изабраних представника-одборника, прилагођен постојећем законодавству, прописима и принципима јавне управе, с циљем обавјештења јавности о томе какво понашање може да очекује од изабраних представника.

Програм рада Скупштине општине Гацко за 2018. годину такође је једногласно усвојен. Овим Програмом рада Скупштина општине Гацко за 2018. планира седам редовних засједања, а по указаној потреби постоји могућност заказивања и одржавања свечаних, ванредних и тематских сједница. Програмом се утврђују и послови и задаци СО-е, њихов основни садржај, начин извршавања и рокови за разматрање појединих питања.

Одборничких питања није било.

Подсјећамо, материјал са скупштинских засједања можете пронаћи на нашем сајту, у картици Општинска управа – Скупштина општине.