Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности – обавјештење

Обавјештавају се такси превозници, вршиоци јавног превоза ствари у друмском саобраћају,  власници возила за вршење превоза за властите потребе и вршиоци јавног линијског превоза лица/јавног ванлинијског превоза лица у друмском саобраћају, да су дужни да у што краћем року поднесу захтјев за издавање лиценци превозника, лиценци за возило и легитимације за возача, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају. У супротном напријед наведени обвезници ће сносити одговорност по казненим одредбама поменутог Закона.

Захтјев се подноси Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко, канцеларија бр. 17, сваког радног дана у времену од 08 до 15 сати.