Obavještenje o dodjeli subvencija u poljoprivrednoj proizvodnji

GRBb_--OPSTINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA GACKO

NAČELNIK OPŠTINE

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu Pravilnika o dodjeli subvencija u poljoprivrednoj proizvodnji objavljenog u “Službenom glasniku opštine Gacko”, br.11/11) od 24.02.2011. godine, pravo na subvencije u stočarskoj proizvodnji za tekuću godinu mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja imaju registrovano  poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Gacko, i koja ispunjavaju uslove propisane ovim pravilnikom.

–          Pravo na subvenciju u uzgoju krava i junica mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju najmanje 8 muznih krava ili steonih junica;

Visina podsticaja je 80 KM/grlu.

–          Pravo na subvenciju u proizvodnji mlijeka mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači od kojih se vrši organizovani otkup mlijeka, a koji na mjesečnom nivou proda najmanje 2000 l mlijeka (mjesećni obračun);

Visina podsticaja je 0,05 KM/litru.

–          Pravo na subvenciju za tov junadi mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju najmanje 8 junadi u tovu sa minimalnom ulaznom težinom od 250 kg;

Visina podsticaja je 40 KM/grlu.

–          Pravo na subvenciju u proizvodnji svinjskog mesa mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji posjeduju krmače prasilje ili suprasne nazimice i to minimalno 10 komada sa minimalnom težinom nazimica od 70 kg i 100 kg krmača prasilja;

Visina podsticaja je 25 KM/grlu.

–          Pravo na podsticaj u uzgoju ovaca mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji prijave uzgoj ovaca i koza u minimalnom broju 100 velikih obilježenih grla u stadu;      

Visina podsticaja je 5 KM/grlu.

–          Pravo na subvenciju u peradarskoj proizvodnji mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji imaju organizovanu proizvodnju:        

  1. 1) proizvodnju konzumnih jaja, minimalan broj koka nosilja 1 000 kom.

Visina podsticaja je 0,3 KM/kom.

  1. 2) proizvodnju pilećeg mesa sa minimalnim kapacitetima od 10 000 komada brojlera u turnusu.

Visina podsticaja je 500 KM/farmi.

Jedno poljoprivredno domaćinstvo može ostvariti pravo na tekući podsticaj samo po jednom osnovu (ukoliko se bavi proizvodnjom u više grana).

Svi poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Gacko koji ispunjavaju uslove po ovom Pravilniku treba da se prijave u prostoriju Zemljoradničke zadruge Gacko, radi ostvarivanja prava na subvencije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. 09. 2012. godine.

NAPOMENA: Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi može odstupiti od kriterija predviđenih ovim Pravilnikom u slučajevima vremenskih nepogoda (suša, poplava i sl.), a u okviru raspoloživih sredstava u Budžetu opštine.

NAČELNIK OPŠTINE

______________

Milan Radmilović

Подијелите вијест