Odluka o komunalnim taksama

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br 4/12), člana 30.stav 1. alineja 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br 101/04,42/05 i 118/05) i člana 29. Statuta opštine Gacko (“Službeni glasnik Opštine Gacko”, 5/05 i 1/12), Skupština Opštine Gacko, na sjednici održanoj 28.02.2013. godine, d o n o s i


O d l u k u

o   k o m u n a l n i m   t a k s a m a

I

Ovom Odlukom utvrđuju se vrsta, visina, rokovi, način plaćanja komunalnih taksi, obaveznici plaćanja komunalne takse, te osnovi za oslobađanje od obaveze plaćanja komunalnih taksi na području opštine Gacko.

Komunalne takse plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga utvrđenih  Tarifom komunalnih taksi koja je sastavni dio ove Odluke.

II

Obaveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje takse. Novčana sredstva naplaćena od komunalnih taksi predstavljaju prihod budžeta opštine Gacko.

III

Obaveza plaćanja komunalne takse nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisana obaveza plaćanja komunalne takse.

Ako nastupe promjene koje su od značaja za korišćenje ili prestanak prava, predmeta ili usluga za koje je propisana obaveza plaćanja komunalne takse, nova obaveza ili prestanak obaveze plaćanja, proizvodi dejstvo prvog dana narednog mjeseca u odnosu na nastalu promjenu.

IV

Na području opštine Gacko ovom Odlukom propisuju se komunalne takse za:

 1. 1. korišćenje prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija;
 2. 2. priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima, osim muzike koja se reproduktuje elektronskim ili mehaničkim sredstvima;
 3. 3. isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva;
 4. 4. korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse;
 5. 5. korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
 6. 6. držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi;
 7. 7. držanje restorana i  drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;
 8. 8. korišćenje riječne obale u poslovne svrhe;
 9. 9. korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na urećenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave;
 10. 10. isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.

V

Komunalne takse iz tačke IV. stav 1. tačke 5, 6, 7, 8 i 10. ove Odluke, utvrđuju se u godišnjem iznosu, dok se komunalne takse iz tačke IV. stav 1. tačke 1, 2, 3, 4 i 9. ove Odluke utvrđuju se srazmjerno vremenu korišćenja prava, predmeta ili usluga.

VI

Odjeljenje za prostorno planiranje i CZ-u pojedinačnim rješenjem utvrđuje obavezu plaćanja komunalne takse iz tačke IV. stav 1. tačke 1.) do 9.) ove Odluke.

Obaveznik plaćanja komunalne takse iz tačke IV. stav 1. tačka 10. ove Odluke, dužan je prijaviti taksenu obavezu najkasnije do 31. marta tekuće godine, a uplatu izvršiti najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Protiv Rješenja iz stava 1. ove tačke može se izjaviti žalba Načelniku opštine u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rješenja.

VII

Od plaćanja komunalnih taksi oslobođeni su:

 1. 1. institucije Bosne i Hercegovine;
 2. 2. organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave;
 3. 3. akreditovane međunarodne organizacije;
 4. 4. diplomatska i konzularna predstavništva;
 5. 5. organizacije, odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj;
 6. 6. lica kojima je Rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

Takođe, od plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama oslobađaju se obveznici:

 1. 1. koji obavljaju niskoakumulativne i deficitarne zanate;
 2. 2. koji se bave starim tradicionalnim zanatima;
 3. 3. koji su korisnici prava iz socijalne zaštite.

Pravo na oslobađanje u slučajevima iz stava 1. i 2. ove tačke ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Odjeljenju za prostorno planiranje i CZ-u prije roka za prijavljivanje, odnosno plaćanja taksene obaveze.

Odjeljenje za prostorno planiranje i CZ-u rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne takse dostavlja Poreskoj upravi Republike Srpske.

VIII

Nadzor nad sprovođenjem tačke IV. tačke 1.) do 9.) vrši Odjeljenje za inspekcijske poslove opštine Gacko, a nadzor nad provođenjem tačke IV. tačka 10) ove Odluke, vrši Poreska uprava Republike Srpske.

IX

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Gacko.

X

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o komunalnim taksama (“Službeni glasnik opštine Gacko”, broj 9/06).

                                                                                                                         

Broj:01/-022-47                                                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  OPŠTINE

Dana, 28.02.2013 godine.                                                                              Jovan Kovačević

                                                                                                            

TARIFA

komunalnih taksi na području

opštine Gacko

Tarifni broj 1.

Za korišćenje prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija plaća se komunalna taksa, kako slijedi:

1. zauzimanje javne površine za prodaju sladoleda, kokica,

kestenja i sl. ( dnevno po m2)………………………………….4,00 KM/m2

2. za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih radnji , po

slastičarnica i dr. ( mjesečno)………………………………………. 4,00 KM/m2

3. zauzimanje javne površine radi građenja (odlaganje i držanje

  građevinskog i drugog materijala po 1 m(dnevno)….2,00 KM/m2

4. svaki prekop ulice, trotoara, zelene površine  po 1 m..3,00 KM

5. ostalo zauzimanje javne površine za privremenu upotrebu

po 1m(dnevno) ……………………………………………………………1,00 KM

Tarifni broj 2.

Za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim i drugim objektima na ime komunalne takse plaća se 10,00 KM po jednom danu.

Tarifni broj 3.

Za svaku istaknutu reklamu na panoima koji su postavljeni na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored magistralni i regionalnih puteva plaća se taksa u mjesečnom iznosu, i to:

1. reklama veličine do 2 m2

a) jednostrano …………………………………………………                 10,00 KM

b) dvostrano……………………………………………………                   12,00 KM

2. reklama veličine od 2 m2 do 4 m2

a) jednostrano………………………………………………….                 15,00 KM

b) dvostrano……………………………………………………                   20,00 KM

Tarifni broj 4.

Za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera plaća se dnevno u iznosu od 1,00 KM/m2.

Za korišćenje javnih površina (uređenog ili ne uređenog prostora) za zabavne parkove, cirkuse i sl., plaća se dnevno u iznosu od 0,1 KM/m2.

Tarifni broj 5.

Za postavljanje vitrina, polica i sl. za izlaganje roba van poslovnog prostora plaća se dnevno po 3,00 KM/m2.

Tarifni broj 6.

Držanje  plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih plovnih objekata na vodi plaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu od 200,00 KM.

Ako se držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih plovnih objekata odnosi  na vrijeme kraće od jednog mjeseca, taksa se plaća u iznosu od 10,00 KM dnevno.

Tarifni broj 7.

Za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi plaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu od 2,00 KM/m2.

Tarifni broj 8.

Korišćenje riječne obale u poslovne svrhe (trgovačka, ugostiteljska i sl.) plaća se 50,00 KM mjesečno.

Tarifni broj 9.

Za korištenje javnih površina na posebno obilježenim i uređenim mjestima, aktom skupštine opštine, za parkiranje automobila, kamiona i dr. plaća se:

 1. parkiranje automobila (za svaki započeti sat)                  1.00 KM
 2. parkiranje kamiona na određenim mjestima (dnevno)      2.00 KM

Tarifni broj 10.

Za svako istaknuto poslovno ime  pravnog lica i  preduzetnika na području opštine Gacko plaća se komunalna taksa u godišnjem iznosu i to:

I   Za pravna lica i njihove dijelove (poslovne jedinice, podružnice, ekspoziture i druge oblike organizovanja):

1. Iz oblasti proizvodnje električne energije, elektroindustrije i elektrodistribucije

proizvodnja električne energije                                     30.000,00 KM

prenos i distribucija električne energije

(poslovnice,radne jedinice, službe) itrafostanice               4.000,00 KM

2. Iz oblasti prometa nafte

i naftinih derivata                                                              3.000,00 KM

3. Iz oblasti industrije, građevinarstva i zanatstva              400,00 KM

4. Iz oblasti telekomunikacija i poštanskih usluga

– poslovne jedinice (telekomunikacije)                               3.000,00 KM

– repetitori preduzeća mobilne telefonije                           1.000,00 KM

poštanske usluge                                                               500,00 KM

5. Iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede           300,00 KM

6. Iz oblasti ekploatacije kamena, pijeska i šljunka              500,00 KM

7. Iz oblasti saobraćaja

– prevoz putnika i robe                                                          400,00 KM

– održavanje i izgradnja puteva                                             600,00 KM

8. Iz oblasti trgovine

– trgovine na veliko                                                              1.000,00 KM

– prodaja građevinskog materijala                                          500,00 KM

– marketi, tržni centri, robne kuće                                         1.000,00 KM

– trgovine na malo                                                                   300,00 KM

– kiosci u okviru privrednog društva                                         100,00 KM

9. Iz oblasti zdravstva (apoteka, ordinacije i sl.)                     600,00 KM

10. Iz oblasti ugostiteljstva

hoteli                                                                                  1.000,00 KM

moteli                                                                                    500,00 KM

restorani                                                                                300,00 KM

prenoćišta, pansioni, apartmani i sl.                                      300,00 KM

ugostiteljske  radnje,  picerije i dr.                                        300,00 KM

diskoteke                                                                               500,00 KM

noćni, disko i drugi barovi                                                   1.000,00 KM

11. Banke

filijale,agencije, ekspoziture i šalteri                                    2.000,00 KM

mikrokreditne organizacije                                                  1.500,00  KM

12. Osiguravajuća društva

-filijale, agencije, šalteri i sl.                                                  2.000,00  KM

13. Igre na sreću (lutrija, spor. kladionice i sl.)                      2.000,00  KM

14. Iz oblasti  komunalnih djelatnosti                                       400,00  KM

15. Iz oblasti rezanja građe-pilane                                           500,00  KM

16. Veterinarska djelatnost                                                      400,00  KM

17. Privredna društva  koja  nisu  pokrenula proizvodnju iz

      osnovne djelatnosti                                                              200,00 KM

18. Ostala ne pomenuta pravna lica i njihovi dijelovi                  400,00 KM

II Djelatnosti koje se obavljaju u skladu sa Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj

     djelatnosti (preduzetnici)

a) Trgovačke radnje

–  prodavnice, butici i dr.                                                           150,00 KM

–  dragstori                                                                                500,00 KM

–  kiosci                                                                                        80,00 KM

prodaja na pokretnom stolu, tezge                                          50,00 KM

b)  Ugostiteljski objekti

moteli                                                                                   1.000,00 KM

restorani                                                                                 300,00 KM

apartmani, pansioni, prenoćišta, odmarališta, hoteli i sl.        200,00 KM

ugostiteljske radnje, picerije i dr.                                            250,00 KM

v) Ostale djelatnosti

auto-škole                                                                               200,00 KM

frizerski i dr. tretmani za uljepšavanje                                     150,00 KM

automehaničari, autolimari, elektromehaničari i stolari            100,00 KM

pržionice kafe                                                                           200,00 KM

zanatske  djelatnosti  u  oblasti građevinarstva (zidari, tesari, limari, bravari, 

  parketari, moleri, vodoinstaleteri, keramičari i sl.)                     100,00 KM

posredničke, pravne, advokatske i knjigovodstvene usluge     250,00 KM                                           

samostalni autoprevoznici                                                         200,00 KM

samostalni taksi prevoznici                                                          80,00 KM

auto praonice                                                                            100,00 KM

pekare, pekarske radnje i mesnice                                            200,00 KM

ostale nepomenute djelatnosti                                                  150,00 KM

Подијелите вијест