Naredba o sistematskoj deratizaciji na području opštine Gacko

GRBb_--OPSTINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA GACKO

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-510-3/12

Gacko, 08.05.2012. godine

Na osnovu člana 3, 23. i 45. stav 1. tačka 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/95), člana 24. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 101/04) i Odluke o privremenom finansiranju potreba budžeta opštine Gacko za period 01.01.-30.06.2012.godine, broj: 01-022-179/11 od 30.12.2011.godine („Službeni glasnik opštine Gacko“ broj: 9/11), Načelnik opštine d o n o s i

N A R E D B U

o sistematskoj deratizaciji na području opštine Gacko

  1. U cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari NAREĐUJE SE vršenje sistematske deratizacije na području opštine Gacko od 10.05. do 20.05.2012.godine.
  2. Sistematska deratizacija izvršiće se u sljedećim objektima: individualnim domaćinstvima, stambenim, komunalnim, vjerskim i sportskim objektima, objektima zanatsko-preduzetničke djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, objektima državnih i privatnih preduzeća, zdravstvenim, predškolskim i školskim ustanovama i izbjegličkom naselju. 
  3. Sistematsku deratizaciju će izvršiti Preduzeće za proizvodnju i sanitarnu zaštitu „SANITACIJA“ d.o.o. Zvornik. 
  4. Troškove sistematske deratizacije snose državna i privatna preduzeća, vlasnici privatnih- preduzetničkih objekata, a troškove deratizacije stambenih zgrada, komunalnih objekata, predškolskih i školskih ustanova, vjerskih objekata i izbjegličkih centara snosi opština Gacko. 
  5. Svi građani, organizacije, preduzeća i ustanove dužni su omogućiti nesmetano izvođenje radova na obaveznoj deratizaciji, u protivnom snosiće kaznene mjere predviđene odredbama člana 60. stav 1. tačka 5. i člana 61. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U tom periodu svi ugovori koje pravna i fizička lica imaju sa nekim drugim davaocima usluga, stavljaju se u stanje mirovanja u vrijeme izvođenja sistematske deratizacije. 
  6. Nadzor nad izvođenjem sistematske deratizacije na području opštine Gacko, kao i praćenje akcije vršiće Komunalna policija i veterinarski inspektor, a nezadovoljne stranke mogu  se obratiti na telefon broj 472-435 i 472-436. 
  7. Ova Naredba će se objaviti na svim javnim mjestima opštine Gacko (preduzećima, ustanovama, mjesnim zajednicama i dr.)

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Radmilović 

Подијелите вијест