Конкурс oпштине Гацко за додјелу стипендија за школску 2013/2014. годину

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 101/04)  и члана 3. Одлуке о стипендирању студената број: 01-002-183 од 30.11.2005. године и одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената бр: 01-022-19, начелник општине Гацко р а с п и с у ј е,

К О Н К У Р С

за додјелу стипендија за школску 2013/2014. годину

Редовни студенти II, III, IV, V и VI године студија, који имају стално мјесто пребивалишта у општини Гацко, имају право да поднесу захтјев општини Гацко, за додјелу стипендија уколико то право нису остварили  на други начин.

Уз захтјев студенти су дужни приложити:

●    Увјерење о редовном школовању,

●    Увјерење о сталном мјесту пребивалишта,

●    Изјаву да није корисник стипендије (кредита), одобреног од стране другог правног лица,

●    Кућну листу,

●    Доказе који се односе на следеће категорије:

1. Доказ о статусу дјеце погинулих бораца, дјеце умрлих бораца или дјеце ратних војних инвалида I-IV категорије инвалидности и дјеце без једног родиреља или оба родитеља;

2. Доказе о приходима породичног домаћинства;

3. Увјерење о просјеку оцјена у току досадашњег школовања;

4. Стипендирање дефицитарних занимања, обавиће се на основу увјерења о редовном школовању.

Под дефицитарним занимањима подразумијевају се она занимања за која се на два расписана конкурса од стране правних лица не пријави ни једно лице или их нема евидентираних на Заводу за запошљавање.

Неовисно од критерија за бодовање 10% од укупног броја одобрених стипендија, додјељује се искључиво по основу највећег просјека, стеченог годинама које претходе школској години за коју се додјељује стипендија, и то на начин да се најмање половина од укупног процента свих стипендија додијели студентима техничких факултета а остатак студентима других струка.

Приспјеле захтјеве разматра и бодује Стручна служба начелника општине, и у складу са расположивим средствима предлаже начелнику закључивање уговора о стипендирању са студентом појединачно.

Захтјев са документацијом доставити на протокол (канцеларија бр. 1.), општине Гацко. За све информације, обратите се у канцеларију бр. 7., општине  Гацко.

Конкурс остаје отворен до 20.02.2014. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО

                                              Милан Радмиловић