Komunalna policija opštine Gacko i JP” KOMUS” – obavještenje

Komunalna policija opštine Gacko i JP”KOMUS” a.d Gacko pripremili su katalog otpada  sa načinom postupanja za pojedine vrste otpada i u toku je podjela navedenih kataloga domaćinstvima na području opštine Gacko.

Katalogom otpada utvrđeno je postupanje sa kućnim (čvrstim) otpadom, papirom, pepelom, kabastim otpadom, zelenilom i životinjskim otpadom.

Kako je počela zimska sezona aktuelan je način  postupanja sa pepelom i pomenutim katalogom utvrđena je zabrana odlaganja pepela u kontejnere za čvrsti otpad, odnosno pepeo se obavezno mora odložiti u namjenske posude (bačve) za pepeo (zakonska obaveza propisana članom 68. Odluke o komunalnom redu).

U slučaju da su bačve prepune, pepeo odložiti neposredno uz iste.

Komunalna policija opštine Gacko uz saradnju JP ”KOMUS” a.d. Gacko kontrolisaće način odlaganja pepela i u slučajevima da se pepeo odlaže u kontejnere za čvrsti otpad izdavaće prekršajne naloge u iznosu od 50,00 KM.

 

Takođe, od 07.12.2011. godine počeće odvoz čvrstog (kućnog) otpada za  naselja Vrbica, Gostinac, Mulja i donji Lipnik. Za navedena naselja pripremljen je katalog otpada  i postupku je podjela istog.

Katalogom je utvrđeno da će se kućni otpad odvoziti srijedom, a krupni (kabasti) otpad prve srijede u mjesecu. Kućni otpad pripremaće se u vrećama zapremine 40, 60, 80, 120 i 150 litara i postavljati u određeno vrijeme  uz glavni lokalni put kako je utvrđeno katalogom otpada.

Prilikom obračuna usluge za odvoz otpada, ukupan iznos biće umanjen za cijenu plastičnih vreća.

___________________________________________________________________________

K A T A L O G      O T P A D A

Dani odvoženja, sakupljanje kućnog otpada i papira

 

–          Otpad iz domaćinstva podrazumjeva čvrsti otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama, individualnim stambenim zgradama, a koji se po svojoj veličini može odlagati u posude za otpad.

 

Postupanje sa kućnim otpadom             

Kućni otpad se 5(pet) dana sedmično            Odlaganje kućnog otpada

 odvozi iz  grada na gradsku deponiju            U kontejnere zapremine 1.1 i 5 m3 kućni otpad

i to: ponedeljkom, utorkom,srijedom,           odlagati u plastičnim kesama ili vrećama, kako bi

četvrtkom i subotom.                                  se spriječilo rasipanje otpada iz istih.

Kontejneri zapremine 1,1 i 5 m3 pra

zne se u zavisnosti od količine otp                Za korisnike usluge koja imaju kante kućni otpad

ada i godišnjeg doba.(kontejneri 1,1            odlagati  u kese  za otpad  zapremine  40,60 ili

m3 se prazne 2 do 3 puta sedmično, a          120 litara.

kontejneri 5 m3se prazne 1 sedmično

a u ljetnom periodu 2 puta.                         Ispravno odlaganje otpada  doprinosi čistom

Za  korisnike usluga  koji  posjeduju           izgledu  grada!

kante  odvoz otpada je 1 sedmično.

Postupanje sa pepelom iz stanova i individualnih  stambenih zgrada

 

Uz kontejnere zapremine 1,1 i 5 m3 sa početkom grejne sezone (15. oktobra ) postaviće se namjenske posude za odlaganje pepela-bačve.

Svi korisnici usluga koji koriste kontejnere zapremine 1,1 ili 5 m3 obavezni su pepeo odlagati u namjenske posude za pepeo-bačve, odnosno zabranjeno je odlaganje pepela u kontejnere za čvrsti otpad.

Individualni stambeni objekti koji posjeduju kante, pepeo su dužni odlagati u plastične kese ili posude za pepeo koje sami obezbjeđuju.

 

N A P O M E N A:

U slučaju da su posude za pepeo prepunjene , pepeo odložiti neposredno uz iste.

–  Nema odlaganja pepela u kontejnere.

 

Postupanje sa papirom

 

Na mjestima  gdje postoje namjenski kontejneri za papir sva pravna i fizička lica dužni su papir odlagati u iste( kartonske kutije obavezno raspakovati ).

U dijelovim grada gdje nema namjenskih kontejnera postupanje sa papirom je sledeće:

– kartonsku ambalažu raspakovati

– papir i karton povezati u zamotuljak

– zamotuljke odložiti u neposredno uz kontejnere za kućni otpad

Dani za odvoz papira su srijeda i subota(papir odložiti najranije 12 časova prije odvoženja)

Papir koji može

Papir koji nemože

Kancelarijski i komputjerski papir, karton, novine, papirne kese(fišeci),časopisi, kutije za jaja, kutije za voće i povrće,koverte bez prozora. Plastificirani ili premazani papir, papir za cvijeće, nalepnice, pakovanja za tečnosti i sredstva za pranje, papirne maramice i zaprljani papir.

Zabranjeno je u namjenske kontejnere za papir odlagati kućni otpad

 

Dani odvoženja, sakupljanje krupnog(kabastog) otpada

 

-Krupni otpad je čvrti otpad koji se po svojoj veličini i količini ne može odložiti u kontejnere.

Pod  krupnim(kabastim) otpadom podrazumjeva se:

– frižideri                                                                                 – bojleri

– krevetne konstukcije                                                 – namještaj

– staklo                                                                         – kućni aparati

– elektronika                                                                            – stara odeća i obuća

– auto dijelovi(gume i sl.)                                                        – dušeci

– građevinski otpad i šut                                                          – i dr.

 

Odvoz krupnog(kabastog)otpada je prvog ponedeljka u mjesecu (osim za građevinski otpad i šut).

Krupni otpad odložiti pored kontejnera za čvrsti otpad (najranije 24 časa prije odvoženja).

Za odvoz građevinskom otpada i šuta kontaktirati sjedište preduzeća radi obezbjeđenja kontejnera od 5 m3 za odvoz istog. telefon  broj 059 472 530.

Ako se otpad odvozi u sopstvenoj  režiji , otpad se dužni odložiti na gradskoj deponiji( lokalitet lokalnog puta ka Bašićima).

Deponija je otvorena ponedeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i subotom u vremenu od 08 do 14 časova.

 

Odvoženje zelenila

 

Pod zelenilom se podrazumjevaju otpatci iz vrta i bašte kao trava, lišće, osušene biljke, odrezane grane krošnji(bez kamenja i drugog materijala).

Usluga odvoza zelenila organizuje se u proleće i jesen.

Travu, lišće i osušene biljke obavezno za odvoz pripremiti u vrećama zapremine 120 i 240 litara i odložiti uz kontejner ili kantu.

Odrezane grane krošnja  izrezati na  sitne komade i odložiti pored kontejnera ili kante.

 

Posebne stavke

 

Ove odredbe važe za dijelove grada u kojima je dozvoljeno držanje stoke i to:

–          zabranjeno je odlaganje otpada koji potiče od životinja u kontejnere i kante za čvrsti otpada (đubre, sijeno i sl.)

–          sav otpad koji potiče od životinja a nema upotrebnu vrijednost odlagati  na gradsku deponiju

–          ostatke od životinja , kao i iznutrice pripremiti u plastične vreće i odložiti na gradskoj deponiji

–          Uginule životinje se obavezno moraju zakopati na gradskoj deponiji na dubini od 1 do 1,5 met

Napomena:

Sa uručenjem kataloga otpada svi korisnici usluga dužni su postupati u skladu sa propisanim stavkama.

Svi dijelovi kataloga otpada usklađeni su sa odredbama Odluke o komunalnom redu o načinu postupanja sa  otpadom

STROGO ZABRANJENO ODLAGANJE SVIH VRSTA OTPADA MIMO GRADSKE DEPONIJE

 

JP”KOMUS” a.d Gacko, kontakt telefon  059/472-530