Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2022. години

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2022. години, који можете преузети ОВДЈЕ.

У Буџету општине Гацко за 2022. годину, у оквиру гранта за финансирање спорта, планирана су средства у износу од 250.000, 00 КМ намијењена за финансирање програма спортских организација.

У складу са Правилником о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Гацко и Правилника о категоризацији спорова и спортских организација у општини Гацко, одабир и вредновање програма извршиће Савјет за спорт општине Гацко.

Средства која се додјељују овим Јавним позивом намијењена су за финансирање програма спортских организација које су регистроване и дјелују на подручју општине Гацко.

Право учешћа на Јавном позиву имају спортске организације које су регистроване у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, чије је сједиште на подручју општине Гацко и чије активности су намијењене грађанима општине, посебно младима и које се налазе у систему такмичења матичног спортског савеза Републике Српске или БиХ.

Услови за учешће на јавном позиву и потребна документација:

 • Пријавни образац за пријаву програма;
 • Програм са којим спортска организација конкурише за додјелу средстава мора бити на прописаним обрасцима;
 • Докази о регистрацији организације, копија рјешења о регистрацији у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске;
 • Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
 • Статут спортске организације (уколико није достављан раније);
 • Овјерену фотокопију личне карте овлаштеног лица;
 • Транс акцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке) и
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама

Програм треба да садржи (обрасце можете преузети кликом на следеће линкове):

Пријаве на Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2022. години разматраће Савјет за спорт општине Гацко.

Техничке и административне послове за потребе рада Савјета за спорт обавља надлежно одјељење (Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко) Општинске управе општине Гацко.

Савјет за спорт утврдиће благовременост и комплетност достављене документације у складу са Јавним позивом, те вредновати програме према утврђеним критеријумима.

Оцјењивање и вредновање програма вршиће се на основу следећих критеријумима;

 • Развијеност спортске организације;
 • Категорија у коју је сврстана спортска организација према правилницима о категоризацији спортских организација и спортова Републике Српске и општине Гацко:
 • Број активних спортиста у категоријама (пионири, кадети, јуниори и сениори);
 • Заступљен систем екипних и појединачних такмичења (општинска, регионална, републичка и учешћа у заједничким такмичењима);
 • Број стручног кадра;
 • Број спортских објеката које организација користи (одржавање, управљање и сл.);
 • Остварени спортски резултати екипе и појединаца на такмичењима;
 • Специфични трошкови спортске организације;
 • Приступачност спорта (могућност масовног укључења у спорт грађана, посебно младих и дјеце, једноставност правила спортске гране и атрактивност спорта);
 • Ефекти који се очекују реализацијом програма.

Приликом оцјењивања програма примјењиваће се следећи елиминаторни критеријуми:

 • Неиспуњавање формалних услова за кандидовање програма (непотпуна или нетачна документација);
 • Недостатак кључних информација у апликацији.

Јавни позив је отворен 21 дан од дана објављивања на Огласној табли општине Гацко, Званичној презентацији општине Гацко (www.gacko-rs.info) и Радио Гацку.

На основу приједлога Савјета за спорт, Начелник општине доноси Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске организације, који ће такође бити објављен на Званичној презентацији општине Гацко и на огласној табли општине Гацко, у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Програм расподјеле средстава ће се објавити и у Службеном гласнику општине Гацко.

Пријаву са потребном документацијом доставити у затвореној коверти на протокол општине Гацко, Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, са назнаком „ПРОГРАМ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ“.

Обрасци за спортске програме могу се преузети и у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Гацко

Спортска организација којој је одобрен програм, дужна је да Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности доставља периодичне (мјесечне/тромјесечне) наративне и финансијске извјештаје о утрошку одобрених средстава као и годишњи извјештај о реализацији програма.

Спортске организације дужне су да финансијске извјештаје о утрошку средстава за 2021. годину доставе најкасније до 20.03.2022. године.

Организацијама које не испуне обавезу достављања извјештаја, биће обустављено финансирање у 2022. години.

Све додатне информације по овом питању могу се добити позивом на број: 065/632-684 (контакт особа: Жељко Поповић, виши стручни сарадник за спорт, породицу, омладину и невладин сектор).

Неблаговремени и непотпуни програмски приједлози и пратећа документација неће бити разматрани.

Подијелите вијест