Јавни позив за пријаву кандидата за општинске инструкторе и пописиваче

На основу члана 26. Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године (Сл. гласник БиХ бр. 10/12 и 18/13) и члана 7. Закона о организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској (Сл. гласник РС бр. 70/12 и 39/13) Пописна комисија општине Гацкo објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ И

ПОПИСИВАЧЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГАЦКО

Пописна комисија општине Гацкo позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за обављање послова општинских инструктора и пописивача у спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године на подручју општине Гацкo .

Заинтересовани кандидати за општинске инструкторе и пописиваче дужни су да се пријаве лично у просторијама Пописне комисије на адреси Солунских добровољаца 2. Гацко.

Пријаве за учествовање у Попису ће се примати од 11.07.  до  31.07.2013. године, у времену од 10 до 15 часова у сали Скупштине општине Гацко.

Кандидат се може пријавити само за рад у својству општинског инструктора или пописивача.

Бира се 7 инструктора и 54 пописивача.

Јавни оглас ће се објавити на web страници Општине Гацко, огласној табли Општине Гацко и Радио Гацку.

ОПШТИНСКИ ИНСТРУКТОРИ

Обавезе у Попису: обука пописивача, обилазак терена пред Попис и провјера усаглашености скица и описа пописних кругова са стањем на терену,  организација и праћење рада пописивача, преглед и контрола попуњених пописних образаца, други послови по налогу ПКЛС и државног/ентитетског инструктора.

Услови које кандидат за општинског инструктора треба да испуњава:

–        да је држављанин БиХ;

–        да има најмање 18 година на дан када се пријављује (пунољетно лице);

–        да се против кандидата не води кривични поступак;

–        да има стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;

–        да је по могућности становник општине Гацко;

–        да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао;

–        да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Потребна документа:

–        Увјерење о држављанству;

–        Извод из матичне књиге рођених;

–        Увјерење од Суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван, у сврху обављања послова инструктора;

–        Увјерење о завршеној школи;

–        Увјерење о пребивалишту.

Спискови кандидата који су изабрани за инструкторе биће објављени најкасније до 25. августа 2013. године у просторијама Пописне комисије и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговине.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 30. августа Пописној комисији општине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): Личне карте; Дипломе; Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост); Индекса (за студенте); Доказ да је кандидат  био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за општинске инструкторе пролазе петодневну инструктажу у периоду од 06. до 10. септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству општинског инструктора или распоређују као резерва.

ПОПИСИВАЧИ

Задаци пописивача у Попису: обилазак терена пред Попис, пописивање ”од врата до врата” и други послови по налогу општинског инструктора и Пописне комисије. Пописивачи морају у двије седмице пописати све јединице Пописа (становнике, домаћинстава и станове). Пописивање на терену траје од  1. до 15. октобра 2013. године (укључује суботе и недјеље) од јутра до навече, па је нужан предуслов да кандидат за пописивача у том периоду нема пословних/школских обавеза, јер се од пописивача очекује пуни дневни ангажман.

Услови које кандидат пописивача треба да испуњава:

–        да је држављанин БиХ;

–        да има најмање 18 година на дан када се пријављује (пунољетно лице);

–        да се против кандидата не води кривични поступак;

–        да има стечено најмање средње образовање;

–        да је по могућности становник општине Гацко;

–        да има читак рукопис;

–        да буде расположив преко дана, увече и викендом за посао;

–        да посједује психо-физичке способности за обављање теренског рада.

Потребна документа:

–        Увјерење о држављанству;

–        Извод из матичне књиге рођених;

–        Увјерење од Суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван, у сврху обављања послова инструктора;

–        Увјерење о завршеној школи;

–        Увјерење о пребивалишту;

–        Кратку биографију исписану својеручно.

Листа кандидата који буду изабрани за пописиваче биће објављена најкасније до 25. августа 2013. године у просторијама Пописне комисије и wеб страницама статистичких институција у Босни и Херцеговини.

Кандидати који уђу у ужи избор, обавезни су да у периоду од 25. до 30. августа Пописној комисији општине поднесу копије сљедећих докумената (уз достављање на увид оригиналних докумената): Личне карте, Дипломе, Увјерење завода за запошљавање (уколико доказују незапосленост), Индекса (за студенте), Доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата, члан породице погинулог борца.

Кандидати изабрани за пописиваче пролазе петодневну инструктажу у периоду од 16. до 20. септембра и након одслушане инструктаже (обавезно присуство сваког дана), кандидати полажу завршни тест након којега се, зависно о квалитети завршног теста и бодовне листе, укључују у Попис у својству пописивача или распоређују као резерва.

НАПОМЕНА: Сви кандидати за општинске инструкторе или пописиваче који задовољавају наведене услове из Јавног позива требају понијети личну карту и хемијску оловку ради попуњавања Пријаве о учествовању у Попису. Кандидат својим потписом јамчи истинитост података наведених у Пријави. Уколико се утврди да подаци нису тачни, кандидат неће ући у избор за општинског инструктора или пописивача, односно искључује се из даљих активности Пописа.

Кандидати који буду обављали послове општинског инструктора остварују оправо на накнаду у износу од 75,00КМ по једном пописивачу.

Кандидати који буду обављали послове пописивача остварују право на накнаду на основу броја пописних  образаца и то:  урбано подручје:  за О-1=1,75КМ  и  О-2=1,75КМ  и  рурално  подручје:  за  О-1=1,95КМ и О-2=1,95КМ.

ПРЕДСЈЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ГАЦКО                                                                            ОПШТИНЕ ГАЦКО

Зора Бјелогрлић                                                                                Јован Ковачевић

Број: 01-022-167

Датум: 10.07.2013. године

Подијелите вијест