Javni poziv ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca za odlazak u banjsko-klimatske ustanove

 

ajjj

РЕПУБЛИКА СРПСКА

В Л А Д А

Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите

 

Broj: 16-03/1-2-563-182-2/2012

Banja Luka, 03.05.2011.godine

Na osnovu Plana utroška budžetskih sredstava sa pozicije 416300 – „Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite PPB, RVI i CŽR – Projekat banjske rehabilitacije“, a na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2012. godinu, broj:16-03/1-2-563-182/2012 od 04.04.2012.godine, na koji je Vlada RS, dana 03.05.2012. godine na 64. sjednici dala saglasnost,Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida

i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata

Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

 

KRITERIJI ZA PRIJAVLjLJIVANjNJE

 

1. Kome se poziv upućuje?

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima i članovima porodica poginulih boracaOdbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa Projektom banjske rehabilitacije.

 

2. Predmet prijave i uslovi za prijavu.

Predmet prijave po ovom pozivu je potreba za medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju jednog broja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske kroz banjsko klimatsko liječenje odnosno rehabilitaciju.

Banjsko-klimatsko liječenje, odnosno rehabilitacija odvijaće se u banjsko-klimatskim zdravstvenim ustanovama .

 

Liječenje, odnosno rehabilitacija u banjsko-klimatskim ustanovama obuhvata:

–         smještaj korisnika

–         ljekarski pregled prilikom prijema

–         izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno

–         određivanje fizikalne i balneoterapijske procedure (fizikalne terapije-standardna njega uključuje: hidroterapiju u kadama ili bazenu, 1. elektroproceduru  kinezoterapiju (propisane vježbe), termoterapiju.

–         stalni medicinski nadzor

–         ljekarski pregled na otpustu sa otpusnicom

–         ishranu od tri obroka primjernog kvaliteta i kvantiteta

–         ostali vidovi rekreacije

–         turističko- rekreativni sadržaji.

3. Postupak izbora korisnika

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do ;etvrte kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija  neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku  zaštitu opštine/grada ( u daljem tekstu : nadležni organ).

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja se traži po objavljenom Javnom pozivu  nadležni organ će sprovesti  postupak  i  donijeti odluku o izboru korisnika za banjsku rehabilitaciju na osnovu sledećih kriterija:

 

Na javni poziv imaju pravo da se prijave:

1. RVI od I do IV kategorije kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka;

2. Članovi porodice poginulog borca kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

 

Izbor korisnika vrši se na bazi podnesenog pismenog zahtjeva.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeće dokaze:

– Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI  ili  člana porodice poginulog borca, uz  uslov da je aktivni korisnik,

–  Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,

– Izjava o zajedničkom domaćinstvu, samo za PPB – ovjerena od nadležnog organa opštine/grada,

– Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

 

Kriteriji na osnovu kojih se vrši posebno  rangiranje kandidata  RVI a  posebno PPB radi  upućivanje na banjsku rehabilitaciju su :

 

Rangiranje RVI :

 

1. Po osnovu statusa RVI –  podnosiocu zahtjeva pripada :

a) RVI prve kategorije …………………………………. 50  bodova

b) RVI druge kategorije ……………………………….. 45  bodova

v) RVI treće kategorije ……………………………….  40  bodova

g) RVI četvrte kategorije ………………………………35  bodova

 

2. Po osnovu ostvarivanja prava  na dodatak  za njegu i pomoć  RVI – podnosiocu zahtjeva  pripada  :

a) za prvi stepen ………………………………………….15  bodova

b) za drugi stepen ………………………………………..10  bodova

v) za treći stepen ………………………………………….5  bodova

 

3. Po osnovu  ostvarivanja prava na ortopedski dodatak RVI – podnosiocu   zahtjeva pripada :

a) za  prvi stepen ………………………………. …………8 bodova

b) za drugi stepen ………………………………………….6 bodova

v) za treći stepen ………………………………………….4 bodova

g) za četvrti stepen ……………………………………… 2 bodova

 

4. Po osnovu ostvarivanja prava  na ortopedska i druga pomagala RVI – podnosiocu zahtjeva  pripada ………………………………….. 15  bodova

 

5.  Po osnovu dužine vojnog angažovanja u ratu RVI –  podnosiocu  zahtjeva pripada :

a) borcu prve kategorije …………………………..       15 bodova

b) borcu druge kategorije………………………………..13 bodova

v) borcu treće kategorije ……………………………….11 bodova

g) borcu četvrte kategorije……………………………… 9 bodova

d) borcu pete kategorije …………………………………..7 bodova

đ) borcu šeste kategorije ………………………………..5 bodova

e) borcu sedme kategorije …………………………………3 bodova

 

6. U slučaju istog broja bodova prednost imaju  lica po sljedećem redoslijedu:

–         sa priznatim pravom na njegu i pomoć,

–         sa većim stepenom invaliditeta,

–         sa većom kategorijom borca.

 

Rangiranje  PPB :

1. Po osnovu statusa  PPB – podnosiocu zahtjeva pripada :

a) za svakog poginulog borca  ………………………..100 bodova

 

2. Po osnovu broja članova porodičnog domaćinstva PPB – podnosiocu zahtjeva  pripada :

a) za svakog člana porodičnog domaćinstva sa statusom i pravom na porodičnu invalidninu  ……………………………… ……………………………..20  bodova

 

  1. Ukoliko je podnosilac zahtjeva kao PPB  ujedno i  RVI istom pripada :

 

a) RVI prve kategorije ………………………………….20 bodova

b) RVI druge kategorije ………………………………..18 bodova

v) RVI  treće kategorije ……………………………….16 bodova

c) RVI četvrte kategorije……………………………..14 bodova

d) RVI pete kategorije ………………………………….12 bodova

đ) RVI šeste kategorije ……………………………….10 bodova

e) RVI sedme kategorije………………………………… 8 bodova

ž) RVI osme kategorije ………………………………….6 bodova

z) RVI deveta kategorije ………………………………. 4 boda

i) RVI desete kategorije ………………………………..2 boda

 

4. Ukoliko podnosilac zahtjeva  kao PPB i ujedno RVI ostvaruje pravo na njegu i pomoć istom pripada :

a) za prvi stepen ………………………………………………15 bodova

b) za drugi stepen …………………………………………….10 bodova

v) za treći stepen ………………………………………………5 bodova

 

5. Ukoliko podnosilac zahtjeva kao PPB  i ujedno RVI ostvaruje pravo na ortopedski dodatakistom pripada :

a) za prvi stepen…………………………………………………. 8 bodova

b) za drugi stepen ………………………………………………..6 bodova

v) za treći stepen ………………………………………………..4 boda

g) za četvrti stepen ……………………………………………..2 boda

 

6.) Ukoliko podnosioc zahtjeva kao PPB i ujedno  RVI ostvaruje pravo na

ortopedska i druga  pomagala podnosiocu zahtjeva  pripada….15  bodova.

 

7. U koliko je  podnosilac zahtjeva kao PPB  bio  vojno angažovan u ratu istom pripada :

a) borcu prve kategorije ……………………………………10 bodova

b) borcu  druge kategorije……………………………………8 bodova

v) borcu treće kategorije ……………………………………6 bodova

g) borcu četvrte kategorije …………………………………5 bodova

d) borvcu pete kategorije ……………………………………4 boda

đ) borcu  šeste kategorije …………………………………..3 boda

e) borcu sedme kategorije ……………………………………2 boda

 

8. U slučaju  istog broja bodova prednost imaju  lica po sledećem redoslijedu:

–  roditelji poginulog borca

–  podnosilac ujedno i RVI

–  starijeg datuma rođenja

Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ovog Projekta smatraju se:  članovi porodice koji imaju status porodice poginulog borca, i primaju porodičnu invalidninu, a koji zajedno sa podnosiocem zahtjeva trajno žive i stanuju.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2011. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u prethodnim godinama, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Ministar može u opravdanim slučajevima da odobri korištenje banjske rehabilitacije i mimo procedure i kriterija iz Projekta.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva  je 15.  dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  te od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, nadležni organ sačinjava Liste izabranih korisnika u skladu sa ovim Projektom i Javnim pozivom i to odvojeno za RVIodvojeno za PPB.

Lista izabranih korisnika treba da sadrži: ime i prezime, status po osnovu kojeg je izvršen izbor,  broj bodova  i  broj korisnika.

Nadležni organ će Liste istaći na oglasnoj tabli i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 15 dana od isticanja iste. Nadležni organ  će u roku od 7 dana od dana isteka roka za prigovor riješiti iste i sačiniti svoje konačne liste korisnika, te u roku od 3 dana dostaviti Ministarstvu Liste na saglasnost.

Ministarstvo će se, nakon razmatranja Lista, te provjere postupka i načina odlučivnja od strane opštinskih/gradskih organa, izjasniti o istoj.

Po datoj saglasnosti na Listu o izboru korisnika, Ministarstvo će donijeti Plan upućivanja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca u izabrane banjsko-klimatske ustanove sa utvrđenim terminima smjena za sve opštine/grad.

Nakon dobijanja saglasnosti i Plana upućivanja od strane Ministarstva, nadležni organ opštine/grada će u skladu sa istim obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju pojedini kandidati.

Nadležni organ će spisak upućenih korisnika u banje dostaviti Ministarstvu i banjskoj ustanovi.

U slučaju da odabrani kandidat ne bude, iz bilo kojih razloga, koristio banju, nadležni organ opštine/grada ne može uputiti lice koje nije izabrano po konačnoj listi.

Nadležni organ je dužan organizovati odlazak i povratak korisnika u banjsko-klimatske ustanove.

4. Troškovi odlaska i povratka padaju na teret lokalne zajednice ili korisnika.

5. Vremenski rok za realizaciju Projekta

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01.06 do 30.09.2012. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10. dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10. dana.

 

 

 

 

Подијелите вијест