Јавни позив расељеним лицима у РС

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине  о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

расељеним лицима у Републици Српској за подношење пријава за помоћ у изградњи стамбених јединица у циљу интеграције у садашњем мјесту боравишта, и помоћ у реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка у раније мјесто пребивалишта.

Помоћ у интеграцији расељених лица и реконструкцији стамбених јединица у ранијем мјесту пребивалишта по систему „кључ у руке“ у циљу интеграције и повратка у Босни и Херцеговини, додјељује се у оквиру имплементације Заједничког регионалног вишегодишњег програма са циљем осигурања трајних рјешења за најугроженије избјеглице и расељена лица (у даљем тексту: „Регионални стамбени програм“). Средства ће се осигуравати из прилога донатора у Фонду Регионалног стамбеног програма којим управља Развојна банка Вијећа Европе.

Програм ће се реализовати изградњом индивидуалних стамбених јединица, градњом станова у стамбеним објектима и обновом и реконструкцијом стамбених јединица. Координатор Пројекта је Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, а имплементатор Пројекта је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир на разматрање и рангирање.

Захтјев за регистрацију пријаве за добијање помоћи за реконструкцију и повратак, као и Изјаву подносиоца пријаве, можете преузети наhttp://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/Documents/obrazac%20prijave%20za%20dobijanje%20pomoci%20za  

I – ОПШТИ КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ

Општи критерији за додјелу помоћи су елиминирајући и обавезујући за све кориснике помоћи. Општи критерији за утврђивање потенцијалних корисника помоћи за изградњу и реконструкцију стамбених јединица у оквиру Регионалног стамбеног програма су:

 1. да је расељено лице из Босне и Херцеговине које борави у Републици Српској;
 2. да је као трајно рјешење расељеничког проблема, на основу добре информисаности, добровољно изабрао/ла интеграцију у РС или повратак у раније мјесто пребивалишта;
 3. да он/она и чланови његовог/њеног домаћинства од 1991. године немају на територији Босне и Херцеговине, другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање у складу са одговарајуђим стандардима о минимуму стамбених услова, те и да нису били корисници помоћи за трајно стамбено збрињавање;
 4. да није примио/ла помоћ у изградњи стамбене јединице довољну да задовољи одговарајуће стандарде о минимуму стамбених услова;
 5. да није добровољно располагао са својом имовином или станом из 1991. године (продаја, замјена, поклон).

Уз опште критерије који су заједнички за све потенцијалне кориснике помоћи, услови за добивање помоћи за грађење индивидуалне стамбене јединице у сврху интеграције, укључујући и додјелу грађевинског материјала су:

а)   корисник помоћи има право грађења/власништва или посједа на припадајућој грађевинској парцели,

б)  кориснику помоћи су издате или су у процесу издавања потребне дозволе за грађење, Додатни услови уз опште критерије за помоћ у реконструкцији у сврху повратка су:

а) да је утврђен статус власништва или станарског права над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције,

б) да је на дан 30.04.1991. године имао/ла пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције,

в) да се стамбена јединица која је предмет реконструкције сматра неусловном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова.

II – ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ

Посебни критерији служе за процјену потреба потенцијалних корисника помоћи по приоритетима, те помажу у одабиру корисника помоћи на транспарентан начин, поштујући принципе једнакоправности приступу помоћи. Посебни критерији који служе као основ за утврђивање приоритетних корисника Регионалног стамбеног програма у БиХ су:

 1. старосна доб и број чланова заједничког домаћинства;
 2. укупна висина примања свих чланова заједничког домаћинства;
 3. припадност подносиоца пријаве или чланова заједничког домаћинства угроженим категоријама:

–      Домаћинства која живе у недостојним условима: без текуће воде, струје, санитарних услова и сл.;

–      Лица са инвалидитетом: лица која имају умањене менталне или физичке способности усљед болести, озљеда или рањавања које ометају нормалне или свакодневне активности;

–      Лица у тешком здравственом стању/хронични болесници: лица којима треба трајни медицински третман и њега, у условима који могу утицати на идентификацију трајног рјешења;

–    Самохрани родитељи, стараоци или храниоци: домаћинства чији су носиоци самохрани родитељи, стараоци или храниоци са једним или више малољетних чланова;

–     Старија лица која живе сама без помоћи породице: лица изнад 65 година;

–     Жене изложене ризику: жене изложене ризику усљед свог пола: самохране мајке, удовице, жене жртве насиља и сл.;

–    Дјеца или адолесцентни изложени ризику: малољетници са родитељем/старатељем/храниоцем који су посебно изложени ризику (не похађају школу, дјеца са посебним образовним потребама, дјеца у сукобу са законом и сл.);

–    Породице/појединци са потребом за посебном правном и физичком заштитом: породице погинулих бораца, породице несталих лица, породице цивилних жртава рата, логораши, жртве злостављања или насиља у породици или на основу пола.

III  – ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊАВАЊЕ КРИТЕРИЈА

 1. Доказ о кретању од 1991. године до дана подношења пријаве;
 2. Доказ о власништву/станарском праву (документи којима се доказује власништво/станарско право над стамбеном јединицом која је предмет реконтрукције су земљишно-књижни извадак или посједовни лист не старији од 6 (шест) мјесеци; ЦРПЦ одлука – Одлука Комисије за имовинске захтјеве избјеглица и расељених лица или рјешење о поврату имовине/станарског права);
 3. Корисник помоћи је исказао намјеру за интеграцију или повратак;
 4. Стамбена јединица корисника помоћи која је предмет реконструкције, сматра се неусловном за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова.

Увјерењем о кретању подносиоца захтјева за реконструкцију које издаје надлежни орган, доказује се да је корисник помоћи на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције. Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију.

У изузетним случајевима, када подносилац захтјева није у могућности доставити увјерење о кретању на основу којег се може поуздано утврдити пребивалиште на дан 30.04.1991. године, као доказ о кретању прибавља се изјава два свједока, овјерена од стране органа надлежног за овјеру потписа, укључујући и околности када је корисник на дан 30.04.1991. године био малољетан или је рођен након тог датума.

5. Изјава подносиоца пријаве Изјавом подносиоца, која се овјерава код органа надлежног за овјеру потписа, доказује се:

а) да је на основу добровољне одлуке, као трајно рјешење расељеничког проблема изабрао/ла интеграцију или повратаку Босни и Херцеговини;

б) да је стамбена јединица која је предмет реконструкције неусловна за становање у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова;

в) да корисник/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства из 1991. године, немају на територији БиХ, другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање, у складу са одговарајућим стандардима о минимуму стамбених услова и да нису корисници помоћи за трајно стамбено збрињавање;

г) да корисник није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи одговарајући стандард о минимуму стамбених услова;

д) да корисник/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства из 1991. године, нису добровољно располагали са имовином или станом из 1991. године. Испуњавање посебних критерија доказује се потписаном и овјереном изјавом подносиоца пријаве, укључујући и сагласност подносиоца пријаве за просљеђивање података надлежним органима РС, ФБиХ и БиХ у циљу провјере вјеродостојности.

Уколико се приликом додјеле помоћи утврди да су поједини подносиоци пријава намјерно или свјесно дали нетачне податке у пријави и/или неистините наводе у изјави, таква пријава ће бити дисквалификована.

IV – НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пријаве се подносе на прописано попуњеном и овјереном обрасцу са изјавом који је доступан уз објављени текст Јавног позива на интернет страници Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске www.vladars.net (једноставније, на горе наведеном линку), а који се може подићи и у одсјецима Министарства Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево, Фоча и Требиње.

Попуњена и овјерена пријава са изјавом, скупа са документима којима се доказује испуњавање општих и посебних критерија за помоћ у изградњи, односно обнови и реконструкцији, доставља се препорученом писменом пошиљком или лично одсјецима Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске који је надлежан за подручје општине боравишта расељених лица у запечаћеној коверти са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – РСП – НЕ ОТВАРАЈ!

Одсјек Бања Лука: Трг Републике Српске 1, Бања Лука, бр. тел. 051/338-701

Одсјек Бијељина: Иве Андрића 46Б, Бијељина, бр. тел. 055/294-190

Одсјек Приједор: Бранислава Нушића 6, Приједор, бр. тел. 052/232-682

Одсјек Добој: Милоша Обилића 1, Добој, бр. тел. 053/242-361

Одсјек Фоча: Књаза Николе бб, Фоча, бр. тел. 058/210-811

Одсјек Зворник: Светог Саве 86, Зворник, бр. тел. 056/210-637

Одсјек Требиње: Војводе Степе Степановића бб, Требиње, бр. тел. 059/240-005

Одсјек Источно Сарајево: Стефана Немање 1, Источно Сарајево,бр. тeл.057/342-677.