Информација о стању у привреди општине Гацко

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко сачинило је Информацију о стању у привреди општине, на основу прикупљених података од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ), Републичког завода за статистику РС, Пореске управе РС и Завода за запошљавање РС. Циљ ове анализе је добијање информација за утврђивање трендова пословања привредних субјеката на подручју општине Гацко, по различитим хијерархијским нивоима класификације дјелатности (по подручјима и областима) у периоду 2016 – 2017. године.

Увидом у регистар привредних субјеката који се води код АПИФ-а, на подручју наше општине регистровано је 40 привредних субјеката, од тога 8 А.Д, 32 приватна предузећа Д.О.О, 3 задруге, 9 јавних установа, 4 здравствене установе. По критеријуму броја радника, постојећа предузећа могу се сврстати по величини на: 1 велико, 5 средњих и 4 мала.

Укупни приходи пословних субјеката на територији општине Гацко за које су били доступни финансијски извјештаји за 2017. годину износили су 151.582.439 КМ, док су у 2016. години укупни остварени приходи износили 153.527.875 КМ. Уочљиво је да је у 2017. години дошло до пада укупних прихода у односу на 2016. годину за 1.945.436 КМ или процентуално 1,27%.

Укупни расходи пословних субјеката на територији општине Гацко за 2017. годину износили су 147.109.912 КМ, док су у 2016. години укупни остварени расходи износили 149.937.067 КМ што значи да је у 2017. години остварен пад укупних расхода у односу на 2016.годину за 2.827.155 КМ или процентуално 1,27 %.

Највећи број привредних субјеката је регистрован у подручју трговине на велико и на мало, поправке моторних возила и мотоцикала, а затим слиједи подручје грађевинарства. Највећи привредни гигант на територији наше општине је РиТЕ Гацко, која остварује највеће приходе и запошљавља највећи број радника и представља окосницу привредног развоја општине.

Према подацима из Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, који су обрађени закључно са даном 31.12.2018. године, била су регистрована 103 предузетника. У 2018. години издато је 50 рјешења која се односе на оснивање предузетника, трајни и привремени престанак рада и све врсте промјена које се односе на рад предузетника. Остатак захтјева односио се на издавање увјерења, везаних углавном за оснивање предузетника и увјерења о подацима о којима се води службена евиденција и доставе података којима располаже овај орган. Највећи број новорегистрованих дјелатности у периоду између 01.01.2018. и 01.01.2019. године, је из области трговине и угоститељства.

Највећи број поднесених захтјева за оснивање предузетника се односи на пољопривредну дјелатност, што је директна посљедица јавних позива, тј. програма запошљавања и самозапошљавања које спроводи ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, у сарадњи са Владама РС и Србије.

Све детаљније информације са табеларним прегледом, можете погледати у цјелости у документу који се налази у прилогу.