Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ у Гацку наставља традицију средњошколског образовања које је временом мијењало струке и занимања од 1921/22. школске године, када је основана нижа реална гимназија. Одлуком Министарства просвјете од 1948. године отворена је Државна нижа реална гимназија, а 1955/56. школске године средња школа.

06.12.1967. године тадашња гимназија преселила се у садашњу зграду и носи име „Шућрија Ћимић“ до 04.06.1975. године када је основан Средњошколски центар под истим именом.

25.08.1993. године Општинском одлуком промијењен је назив у Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ Гацко.
1980/81. школске године уводи се Средње умјерено образовање, гимназија се гаси одлуком тадашњих власти, а поново се уводи 1993/94. године као средње стручне школе са подручја рада: машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, економија, право и администрација, геологија, рударство и металургија, електротехника и пољопривреда које се мијењају према потребама привреде и захтјевима општине Гацко.

Од 1955/56. школске године средњу школу завршило је више од 4.500 ученика средњих школа, од чега је око половина гимназијалаца. Велики број наставио је даље школовање на вишим школама и факултетима. Значајан број бивших ученика ове школе стекао је научна звања магистара, доктора наука са радом у многим земљама бивше Југославије и расијања.

Према броју становника, у Гацку је било највише факултетски образованих људи од којих више од 90 доктора наука.

Средњошколски центар „Перо Слијепчевић“ је добра кадровска основа за наставак школовања. Тренутно школу похађа 450 ученика у 18 одјељења од којих 206 гимназијалаца – 8 одјељења, 244 ученика стручних школа, подручје рада машинство и обрада метала, занимање машински техничар четврти степен, вариоца и бравара трећи степен; економија, право и администрација, занимање економски техничар и пословно правни техничар четврти степен и пословно правни секретар трећи степен; геологија и рударство-рударски техничар.

Васпитно образовни рад у овој школи стручно је заступљен са 34 наставника који посједују лиценце. Рад се одвија у једној пријеподневној смјени у 21 учионици, властитој фискултурној сали са властитим металским радионицама и властитим централним гријањем на чврсто гориво.

Око половина ученика је ширег подручја општине Гацко која добро увезеним путним саобраћајем не осложњава васпитно-образовни процес у једној смјени.

Настава је полу кабинетска. Добро су опремљени кабинети информатике, географије, машинства, физике, српског језика и страних језика. Школски објекти су у добром стању са замијењеним кровом и столаријом. Плански се замјењује и застарјела опрема у кабинетима.

Савјет ученика и Савјет родитеља играју значајну улогу директно и индиректно у рјешавању свих питања у школи.
Поред редовне наставе, плански су организоване ваннаставне активности у свим школским и ван школским манифестацијама. Резултати су вишеструки, о чему свједоче регионална и републичка такмичења. Континуирана је сарадња са Републичким педагошким заводом и Министарством просвјете и културе.

Директор Средњошколског центра је Александар – Саша Пуровић.

Contact

  • АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 24
    ТЕЛ: 059/472-932, 472-933