Израда елабората експропријације за утврђ. општег интереса (водоводни систем Придворица – Вратло и прикључни кабл. вод и траснсф. станица