Закључак о усвајању Програма коришћења средстава остварених по основу накнада од експлоатације минералних сировина за 2019. годину