Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу експолоатације минералних сировина за 2021. год.