Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета и утрошку сред. буџетске рез. за период јануар-јуни