Рушење бараке код објекта Стара општина, чишћење и одвоз отпада на депонију