Програм коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2022. годину