Програм коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2018. годину